PE CÂMPUL DE LUP­TĂ

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

„Fă­ră ar­mă în li­nia întâi“este ecra­ni­za­rea ex­traor­di­na­rei po­veş­ti ade­vă­ra­te a sol­da­tu­lui Des­mond Doss (Andrew Gar­fi­eld). Ero­ul a sal­vat 75 de sol­da­ţi pe câmpul de lup­tă de la Oki­na­wa, în tim­pul ce­lui de-al Doi­lea Răz­boi Mon­dial, fă­ră să fo­lo­se­as­că vreun tip de ar­mă. A fost sin­gu­rul sol­dat ame­ri­can din acest răz­boi ca­re a ajuns în li­nia întâi re­fu­zând să poar­te ar­mă, din con­vin­ge­rea că, de­şi răz­boi­ul este jus­ti­fi­cat, cri­ma nu va fi ni­ci­o­da­tă o so­lu­ţie. Ca me­dic mi­li­tar, Des­mond a eva­cuat de unul sin­gur ră­ni­ţii de pe front, chiar şi după ce a fost ră­nit de bai­o­ne­tă, dar şi de ex­plo­zia unei gre­na­de. Doss este pri­mul obi­ec­tor de con­şti­in­ţă ca­re a pri­mit me­da­lia de onoa­re pentru me­ri­te de­o­se­bi­te pe câmpul de lup­tă. Re­gi­zat de Mel

Gib­son, „Fă­ră ar­mă în li­nia întâi“îi are în ro­lu­ri­le prin­ci­pa­le pe Andrew Gar­fi­eld, Sam Wor­thin­gton, Te­re­sa Pal­mer şi Vin­ce Vau­ghn. Dis­tri­bu­it de Fre­e­man Enter­tain­ment, fil­mul ajun­ge în pre­mi­e­ră la ci­ne­ma din 4 noi­em­brie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.