TRĂIM ÎNTR-O DIC­TA­TU­RĂ, A AN­GA­JA­ŢI­LOR ÎN RO­MÂNIA ŞI A DI­REC­TO­RI­LOR ÎN VEST

Business Magazin (Romania) - - EDITORIAL - CRISTIAN HOSTIUC

ÎNTR-O DISCUŢIE AVUTĂ LA GALAŢI ÎN CA­DRUL CONFERINŢELOR ZF ANTREPRENORII RO­MÂNI­EI, ORGANIZATE ÎMPREU­NĂ CU BAN­CA TRAN­SIL­VA­NIA, FELIX PARASCHIV, PRO­PRI­E­TA­RUL SUPERMARKETURILOR PACO DIN JUDEŢUL VRANCEA, SPU­NEA CĂ O PRO­BLE­MĂ CA­RE NU PREA SE DIS­CU­TĂ PU­BLIC ESTE LE­GA­TĂ DE DICTATURA AN­GA­JA­ŢI­LOR.

din partea fir­mei? Ar pu­tea să fie o so­luție, dar ci­ne să o su­sți­nă în Par­la­ment prin mo­di­fi­ca­rea le­gi­lor? Ni­ci­un par­tid nu ar vo­ta acest lu­cru, pu­nându-și sin­di­ca­te­le și ale­gă­to­rii în cap.

Cum să plă­te­as­că anga­jații fap­tul că ci­ne­va îi învață o me­se­rie, le ara­tă cum tre­bu­ie fă­cu­te ope­rați­u­ni­le, cum se fa­ce un Po­we­rPoint, cum se lu­cre­a­ză cu Exce­lul, cum să fa­că și să mar­ke­te­ze un pro­dus etc.?! Este de la si­ne înțe­les că aces­te lu­cruri sunt gra­tu­i­te, sunt o obli­gație a com­pa­ni­ei când te an­ga­je­a­ză să te învețe ce și cum să faci, nu?! Da­că ci­ne­va își ba­te ca­pul cu un an­ga­jat, de­pu­ne ore de muncă în a-l pre­gă­ti și apoi aces­ta ple­a­că, ci­ne plă­tește pentru acest lu­cru?

Cum poa­te fi cuan­ti­fi­ca­tă ace­as­tă pre­gă­ti­re de ca­re be­ne­fi­cia­ză ci­ne­va gra­tis, pe ca­re apoi și-o vin­de în altă par­te, un­de pri­mește un preț mai ma­re? Poa­te ar tre­bui să exis­te și acești in­di­ca­tori în con­trac­te­le de muncă, ca o da­to­rie a unui an­ga­jat față de o com­pa­nie.

Da­că ne ui­tăm la vârful unei com­pa­nii, în so­ci­e­ta­tea ac­tua­lă exis­tă și o dic­ta­tu­ră a di­rec­to­ri­lor, a CEO-ului, a ma­na­ge­men­tu­lui din prima li­nie în fața acți­o­na­ri­lor, în special pentru fir­me­le lis­ta­te la bur­să și un­de nimeni nu are un con­trol ab­so­lut. Într-o fir­mă un­de sunt mii și zeci de mii de acți­o­nari, iar cel mai ma­re din­tre ei nu are mai mult de­cât câte­va pro­cen­te, CEO-ul, mai ales da­că este și preșe­din­te­le boar­du­lui, de­ci­de tot. Este ca­zul în Ame­ri­ca și pa­rțial în Europa.

De­mo­cra­ti­za­rea com­pa­ni­i­lor, înce­pu­tă în anii `70 -`80, când au fost lis­ta­te la Bur­să, a adus în timp și ace­as­tă dic­ta­tu­ră a ma­na­ge­men­tu­lui în fața acți­o­na­ri­lor, cei mai mu­lți din­tre ei fi­ind pen­si­o­nari, cu ba­nii aflați în fon­du­ri­le de pen­sii și de in­ves­tiții.

Con­tro­lând prac­tic com­pa­nia și boar­dul, di­rec­to­rii au reușit să do­mi­ne și adu­nă­ri­le ge­ne­ra­le ale acți­o­na­ri­lor, luându-și partea când fir­me­le au avut pro­fit prin bo­nu­su­ri­le legate de evo­luția acți­u­ni­lor, dar lă­sând pi­er­de­ri­le, atunci când au exis­tat, pe se­a­ma acți­o­na­ri­lor. Prețul cri­zei a fost plătit de acți­o­nari și nu de di­rec­to­rii ca­re au con­dus com­pa­ni­i­le și băn­ci­le și ca­re de mul­te ori, prin de­ci­zi­i­le lua­te, au ac­cen­tuat cri­za sau chiar au pro­vo­cat-o.

De ace­ea, noi­le și ve­chi­le ge­ne­rații din Occi­dent încep să con­tes­te ca­pi­ta­lis­mul, ca­re a adus mai mu­lți bani doar cla­sei cor­po­ra­tis­te de top, să­ră­cind în schimb acți­o­na­rii. De ase­me­nea, ță­ri­le mai sla­be din punct de ve­de­re eco­no­mic încep să ri­di­ce zi­duri împo­tri­va glo­ba­li­ză­rii și a in­ves­ti­to­ri­lor străini.

Do­uă fațe­te ale ace­lu­iași fe­no­men: în Ro­mânia – dictatura an­ga­jați­lor fă­ră bani, iar în Occi­dent – dictatura di­rec­to­ri­lor (CEO-uri­lor) cu bani.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.