SALARIILE DE BAZĂ DIN ÎNVĂŢĂMÂNT, MAI MARI CU 15%

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // CALENDAR / POLITIC -

Co­mi­si­i­le reu­ni­te de bu­get şi mun­că din Par­la­ment au apro­bat, lu­nea tre­cu­tă ma­jo­ra­rea cu 15% a sa­la­ri­i­lor de bază din învăţământ înce­pând cu 1 ia­nua­rie 2017, amen­da­men­tul fi­ind vo­tat de că­tre par­la­men­ta­rii PSD şi UDMR, li­be­ra­lii ab­sen­tând. „Înce­pând cu da­ta de 1 ia­nua­rie 2017, salariile de bază ale per­so­na­lu­lui din învăţământ, exis­ten­te în pla­tă la da­ta de 31 de­cem­brie 2016, se ma­jo­re­a­ză în me­die cu 15%, con­form nor­me­lor me­to­do­lo­gi­ce ela­bo­ra­te de Mi­nis­te­rul Edu­ca­ţi­ei Na­ţi­o­na­le şi Cer­ce­tă­rii Şti­in­ţi­fi­ce şi apro­bat prin ho­tă­râre a gu­ver­nu­lui“, se ara­tă în amen­da­men­tul ca­re apar­ţi­ne Fe­de­ra­ţi­ei Sin­di­ca­te­lor din Edu­ca­ţie „Spi­ru

Ha­ret“. Mi­nis­trul mun­cii, Dra­goş Pîsla­ru, s-a opus adop­tă­rii aces­tui amen­da­ment, sus­ţi­nând că ma­jo­ra­rea nu poa­te fi su­por­ta­tă de bu­get. Co­mi­si­i­le reu­ni­te de bu­get şi mun­că au mai apro­bat, lu­nea tre­cu­tă pla­ta spo­ru­ri­lor pen­tru per­so­na­lul me­di­cal la ni­ve­lul anu­lui 2016, nu 2009 cum era până acum, pre­cum şi ma­jo­ra­rea cu 25% a sa­la­ri­u­lui de bază de înca­dra­re de ca­re be­ne­fi­cia­ză per­so­na­lul din apa­ra­tul pro­priu al CNAS. Amen­da­men­te­le ur­me­a­ză a fi vo­ta­te în ple­nul Par­la­men­tu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.