IOHANNIS, ÎNGRIJORAT PEN­TRU PROPRIETĂŢILE AGRICOLE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // CALENDAR / POLITIC -

Pre­şe­din­te­le Klaus Iohannis s-a de­cla­rat îngrijorat de pro­por­ţia ma­re de te­ren agri­col din Ro­mânia de­ţi­nut de străini, pro­pu­nând o le­gis­la­ţie ca­re să „ne pro­te­je­ze“pen­tru a re­zol­va ace­as­tă „ches­ti­u­ne foar­te sen­si­bi­lă“. „De im­por­tan­ţă ex­traor­di­nar de ma­re pen­tru Ro­mânia, ci­ne e pro­pri­e­ta­rul pă­mântu­lui din Ro­mânia? Cel pu­ţin, în mo­men­tul de fa­ţă, aflu, de exem­plu, de la dom­nul mi­nis­tru (Achim Iri­mes­cu - n.r.), că pro­pri­e­ta­rii a 30% din te­re­nul agri­col din Ro­mânia sunt alţii de­cât ro­mânii. Ei, pe mi­ne, per­so­nal, ace­as­tă pro­po­zi­ţie mă îngri­jo­re­a­ză“, a afir­mat Klaus Iohannis în ca­drul unei dez­ba­teri cu fer­mi­e­rii pre­zen­ţi la târgul Inda­gra. Pre­şe­din­te­le a spus că pen­tru re­zol­va­rea pro­ble­mei es­te ne­voie de „o abor­da­re prag­ma­ti­că“, de­oa­re­ce, fi­ind în Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă, „nu pu­tem să ne închi­dem gra­ni­ţe­le, să re­venim la izo­la­ţi­o­nism“. „Dar nu ne opreş­te ni­meni să fa­cem o le­gis­la­ţie ca­re să per­mi­tă ro­mâni­lor să sta­bi­le­as­că ce se întâmplă în Ro­mânia“, a mai spus Iohannis.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.