MODIFICAREA CONSTITUŢIEI, RAPORT FAVORABIL ÎN SENAT

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // CALENDAR / POLITIC -

Ini­ţia­ti­va de mo­di­fi­ca­re a Constituţiei pri­vind sta­bi­li­rea de­fi­ni­ţi­ei fa­mi­li­ei tra­di­ţi­o­na­le, în le­gea fun­da­men­ta­lă, ca uni­u­nea din­tre un băr­bat şi o fe­meie a pri­mit raport de ad­mi­te­re din par­tea Co­mi­si­ei ju­ri­di­ce a Se­na­tu­lui, ale­şii lan­sându-se în de­cla­ra­ţii con­tro­ver­sa­te. Ra­por­tul a fost adop­tat cu una­ni­mi­ta­te de vo­turi. Se­na­to­rul PNL Ma­ria­na Câmpe­a­nu a pre­ci­zat că pă­re­rea a trei mi­li­oa­ne şi ju­mă­ta­te de oa­meni, ca­re au sem­nat ini­ţia­ti­va le­gis­la­ti­vă, nu poa­te fi ig­no­ra­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.