NOI CETĂŢENI AI MOLDOVEI

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // CALENDAR / POLITIC -

Fos­tul pre­şe­din­te al Ro­mâni­ei Traian Bă­ses­cu şi so­ţia sa, Ma­ria Bă­ses­cu, au de­pus săp­tă­mâna tre­cu­tă ju­ră­mântul pen­tru a de­ve­ni cetăţeni ai Re­pu­bli­cii Mol­do­va, con­form Me­dia­fax. Infor­ma­ţia a fost con­fir­ma­tă de Mi­hai Gri­bin­cea, am­ba­sa­do­rul Re­pu­bli­cii Mol­do­va în Ro­mânia. Ce­re­rea de ob­ţi­ne­re a ce­tă­ţe­ni­ei Re­pu­bli­cii Mol­do­va a fost de­pu­să de că­tre Traian

Bă­ses­cu şi de so­ţia sa în 10 mar­tie 2016, fi­ind apro­ba­tă în lu­na iu­nie, prin de­cre­tul preșe­din­te­lui Ni­co­lae Ti­mof­ti.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.