INFLAŢIA GLOBALĂ, PE CALE SĂ EXPLODEZE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // EXTERNE -

Inflaţia globală e pe cale să explodeze din cau­za pre­ţu­ri­lor glo­ba­le mai mari ale măr­fu­ri­lor, de­va­lo­ri­ză­ri­lor com­pe­ti­ti­ve (in­fla­ţie im­por­ta­tă) şi, într-o mă­su­ră mai mi­că, pre­ţu­ri­lor în creş­te­re ale pro­pri­e­tă­ţi­lor, ara­tă o ana­li­ză a băn­cii de in­ves­ti­ţii Sa­xo Bank. Prin­ci­pa­lul fac­tor de­ter­mi­nant al in­fla­ţi­ei es­te re­pre­zen­tat de pre­ţu­ri­le glo­ba­le mai mari ale măr­fu­ri­lor, ce au înce­put să cre­as­că de la înce­pu­tul ve­rii (+2,3% în sep­tem­brie în com­pa­ra­ţie cu sep­tem­brie 2015). Pre­ţul pe­tro­lu­lui, ca­re joa­că un rol cheie în cal­cu­la­rea in­fla­ţi­ei, a cres­cut cu aproa­pe 55% de la punc­tul mi­nim atins în ia­nua­rie tre­cut. Ace­as­tă creş­te­re va con­ti­nua în lu­ni­le ce ur­me­a­ză, da­to­ri­tă scă­de­ri­lor in­ves­ti­ţi­i­lor din sec­to­rul pe­tro­lu­lui din ul­ti­mii ani ce ar pu­tea avea efect, în ce­le din ur­mă, asu­pra ca­pa­ci­tă­ţii de pro­duc­ţie şi asu­pra po­si­bi­li­tă­ţii unui acord OPEC cu pri­vi­re la ni­ve­lul de pro­duc­ţie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.