ŞEFUL TESLA PARIAZĂ 2,6 MILIARDE DE DOLARI PE ENERGIA SOLARĂ

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // EXTERNE -

Elon Musk, fon­da­to­rul Tesla Mo­tors, se aşte­ap­tă ca ac­ţi­o­na­rii com­pa­ni­ei pro­du­că­toa­re de ma­şini să apro­be un acord în va­loa­re de 2,6 miliarde de dolari pen­tru a cum­pă­ra com­pa­nia de pa­no­uri so­la­re So­la­rCi­ty, po­tri­vit BBC. Pre­lua­rea com­pa­ni­ei So­la­rCi­ty, al că­rei pre­şe­din­te es­te Elon Musk, ar ex­tin­de afa­ce­rea cu energie re­ge­ne­ra­bi­lă a pro­du­că­to­ru­lui de ma­şini. Unii ac­ţi­o­nari nu sunt, însă, de acord cu înţe­le­ge­rea, sus­ţi­nând că es­te un con­flict ală­tu­ra­rea ce­lor do­uă fir­me în ca­re es­te im­pli­cat Musk. Mi­liar­da­rul, pre­şe­din­te al am­be­lor com­pa­ni­ii, sus­ţi­ne că ar fi sur­prins da­că afa­ce­rea nu s-ar încheia lu­na vi­i­toa­re. „Sunt des­tul de încre­ză­tor asu­pra di­rec­ţi­ei în ca­re se îndre­ap­tă vo­tu­ri­le“, a de­cla­rat Musk. El es­ti­me­a­ză că So­la­rCi­ty ar pu­tea adău­ga un mi­liard de dolari la câşti­gu­ri­le afa­ce­rii Tesla, în 2017.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.