COMISARUL EUROPEAN ACUZAT DE RASISM ŞI-A CERUT SCUZE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // EXTERNE -

Comisarul Guen­ther Oet­tin­ger şi-a cerut scuze, într-un bri­e­fing de pre­să, pen­tru re­mar­ce­le ra­sis­te la adre­sa per­soa­ne­lor de ori­gi­ne asia­ti­că pe ca­re le-a fă­cut re­cent, afir­mând că ace­le cu­vin­te pe ca­re le-a fo­lo­sit au fost prost ale­se. În ca­drul dis­cur­su­lui ca­re a avut loc în Ham­burg, Oet­tin­ger a fo­lo­sit un ter­men pei­o­ra­tiv pen­tru a des­crie per­soa­ne­le de ori­gi­ne asia­ti­că. De ase­me­nea, aces­ta a cri­ti­cat agen­da po­li­ti­că cu­ren­tă a Ger­ma­ni­ei, enu­me­rând pro­ble­me pre­cum con­ce­di­ul de ma­ter­ni­ta­te, pen­si­o­na­rea şi alo­ca­ţi­i­le de îngri­ji­re a co­pi­i­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.