TARIFELE REGLEMENTATE DE STAT, ÎN VIGOARE DE LA JUMĂTATEA LUNII

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE -

ÎN URMĂTOARELE ŞASE LUNI PER­SOA­NE­LE FIZICE VOR PLĂTI UN TARIF MAXIM PEN­TRU RCA CUPRINS ÎNTRE Pro­pri­e­ta­rii de au­to­tu­ris­me vor pu­tea să cum­pe­re po­li­ţa de asi­gu­ra­re auto obli­ga­to­rie (RCA) la tarifele reglementate de stat înce­pând cu mij­lo­cul aces­tei luni, în con­di­ţi­i­le în ca­re gu­ver­nul a adop­tat săp­tă­mâna tre­cu­tă ho­tă­rârea ca­re pre­ve­de ni­ve­lul maxim al ta­ri­fe­lor. Pre­ţu­ri­le ma­xi­ma­le vor in­tra efec­tiv în apli­ca­re la ze­ce zi­le du­pă pu­bli­ca­rea ho­tă­rârii de gu­vern în Mo­ni­to­rul Ofi­cial. Proi­ec­tul de apro­ba­re a ho­tă­rârii de gu­vern nu a fi­gu­rat ini­ţial pe or­di­nea de zi, fi­ind in­tro­dus pe or­di­nea de zi su­pli­men­ta­ră. Com­pa­ni­i­le de asi­gu­rări tre­bu­ie să vândă po­li­ţe RCA res­pec­tând aces­te ta­ri­fe ma­xi­ma­le cal­cu­la­te de Au­to­ri­ta­tea de Su­pra­ve­ghe­re Fi­nan­cia­ră (ASF) pe o pe­ri­oa­dă de şase luni, adi­că până la jumătatea lunii mai. Du­pă ace­as­tă pe­ri­oa­dă, ASF ar tre­bui să vi­nă cu un tarif de re­fe­rin­ţă la ca­re asi­gu­ră­to­rii să se ra­por­te­ze atunci când emit po­li­ţe­le RCA. În ca­zul în ca­re com­pa­ni­le de asi­gu­rări nu vor res­pec­ta tarifele ma­xi­ma­le şi vor emi­te po­li­ţe pes­te ni­ve­lul maxim, vor pri­mi amen­zi cu­prin­se între 1.000 de lei şi 50.000 de lei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.