MOTORUL ECONOMIEI LOCALE, CONCENTRAT ÎN ZE­CE JUDEŢE ŞI ÎN CAPITALĂ

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE -

Bu­cu­reş­ti­ul şi ce­le mai pu­ter­ni­ce ze­ce judeţe din Ro­mânia au împreu­nă pes­te 70% din ci­fra de afaceri to­ta­lă din eco­no­mie, în timp ce ju­de­ţe­le de pe ul­ti­me­le ze­ce po­zi­ţii con­tri­bu­ie cu doar 5% la „mo­toa­re­le“bu­si­nes­su­lui ro­mânesc. Fa­ţă de 2008, în do­uăs­pre­ze­ce judeţe ci­fra de afaceri a înre­gis­trat cel pu­ţin o du­bla­re. Lip­sa in­ves­ti­ţi­i­lor și nu­mă­rul mic de com­pa­nii an­tre­pre­no­ria­le me­dii şi mari se văd în re­zul­ta­te­le unor judeţe pre­cum Ca­raş-Se­ve­rin, Te­le­or­man, Bo­to­şani sau Să­laj. În 16 judeţe din Ro­mânia ci­fra de afaceri cu­mu­la­tă a tu­tu­ror com­pa­ni­i­lor din ju­deţ nu tre­ce de 10 miliarde de lei, com­pa­ra­bil cu cât vin­de re­ţe­aua de ma­ga­zi­ne Kau­fland într-un an.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.