PROI­EC­TUL RO­MÂNIA COMPETITIVĂ A FOST FINALIZAT

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE -

Ro­mânia Competitivă, re­zul­ta­tul unei dez­ba­teri de pes­te şase luni, la ca­re au par­ti­ci­pat 600 de spe­cia­liş­ti, es­te fi­na­li­za­tă şi va fi pre­zen­ta­tă pu­blic în cel mult do­uă săp­tă­mâni. Po­tri­vit lui Vasile Iuga, managing partner la PwC Ro­mânia, mem­bru al co­mi­te­tu­lui ini­ţia­to­ri­lor, stra­te­gia es­te apli­ca­bi­lă da­că Ro­mânia va avea o creş­te­re eco­no­mi­că sus­te­na­bi­lă (nu doar fi­zi­că, fi­nan­cia­ră) de 5% pe an. El a pre­ci­zat că apli­ca­rea strategiei ar pu­tea adu­ce Ro­mânia la ni­ve­lul de 75% din me­dia eu­ro­pe­a­nă a pu­te­rii de cum­pă­ra­re a po­pu­la­ţi­ei în anul 2020, de la 57%, un­de ne si­tuăm astă­zi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.