LEGISLAŢIA ŞI PIA­ŢA IMOBILIARĂ

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII -

Le­gea dă­rii în pla­tă a avut efecte ime­dia­te atât pe pia­ţa ban­ca­ră şi cea imobiliară, cât şi pen­tru in­dus­tri­i­le co­ne­xe. To­tu­şi, de­ze­chi­li­bre­le nu au du­rat mult, la acest mo­ment si­tua­ţia fi­ind sta­bi­lă, po­ti­vit unei ana­li­ze re­a­li­za­te de plat­for­ma imobiliară Wiz­mo.ro. În oc­tom­brie, du­pă câte­va luni agi­ta­te pe pia­ţa imobiliară, în ur­ma in­tră­rii în vigoare a le­gii dă­rii în pla­tă, cre­di­ta­rea s-a re­luat, fi­ind acum la ni­ve­lul din pri­mă­va­ră. Astfel, în lu­na oc­tom­brie, ofer­te­le băn­ci­lor au fost aproa­pe în între­gi­me ajus­ta­te la ca­rac­te­ris­tici ali­nia­te cu ce­re­rea – avans de 20-25% şi do­bânzi în pla­je re­zo­na­bi­le, ara­tă da­te­le bro­ke­ru­lui de cre­di­te Ki­wi Fi­nan­ce. Ace­as­tă ten­din­ţă se va men­ţi­ne atât din punc­tul de ve­de­re al cos­tu­ri­lor, cât şi ca avans. În plus, pre­ţu­ri­le imo­bi­le­lor ur­me­a­ză un trend sus­te­na­bil cres­că­tor ca­re se va păs­tra, po­tri­vit es­ti­mă­ri­lor bro­ke­ru­lui de cre­di­te imo­bi­lia­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.