PRIMUL PARIU INTERNAŢIONAL PE TURISMUL DIN BRAŞOV

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII -

Gru­pul Car­lson Re­zi­dor, unul din­tre cei mai im­por­tan­ţi ju­că­tori de pe pia­ţa ho­te­li­e­ră in­ter­na­ţi­o­na­lă, ca­re are în por­to­fo­liu bran­duri pre­cum Ra­dis­son

Blu sau Park Inn by Ra­dis­son, des­chi­de în cen­trul is­to­ric al ora­şu­lui Braşov primul ho­tel din pro­vin­cie. Aces­ta va avea 105 ca­me­re şi va fi ope­rat sub bran­dul Rad­di­son Blu, ur­mând a fi co­tat la cinci ste­le, po­tri­vit

ZF. Ho­te­lul Ra­dis­son Blu va fi dez­vol­tat de fir­ma Tre­sor Com, în spa­te­le că­reia se află Răz­van-Con­stan­tin Ne­am­ţu şi Pau­la Ra­mo­na Ne­am­ţu. Gru­pul Car­lson Re­zi­dor mai are în Ro­mânia şi un Park Inn by Ra­dis­son, co­tat la pa­tru ste­le şi des­chis în 2015. Re­cent, într-un in­ter­viu acor­dat ZF, Arno Schwa­lie, area vi­ce pre­si­dent pen­tru Eu­ro­pa Cen­tra­lă şi de Sud, în ca­drul The Re­zi­dor Ho­tel Gro­up, a spus că gru­pul vrea să se ex­tin­dă pe pia­ţa lo­ca­lă în ora­şe­le de pes­te 200.000 de lo­cu­i­tori, pe lis­tă fi­ind de­ja Braşov, Clu­jNa­po­ca şi Ti­mi­şoa­ra.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.