RYANAIR A INAUGURAT CEA DE-A DOUA BAZĂ DE PE PIA­ŢA LO­CA­LĂ

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII -

Ope­ra­to­rul de zbo­ruri low-cost Ryanair a inaugurat a doua bază pe pia­ţa ro­mâneas­că, pe ae­ro­por­tul Henri Coan­dă din Capitală, un­de a alo­cat trei ae­ro­na­ve şi a ajuns la 90 de an­ga­ja­ţi. Ace­as­ta es­te a doua bază a com­pa­ni­ei ae­ri­e­ne, pri­ma fi­ind des­chi­să în sep­tem­brie la Ti­mi­şoa­ra, un­de a fost alo­ca­tă o ae­ro­na­vă. Avi­oa­ne­le gi­gan­tu­lui Ryanair, cel mai ma­re tran­spor­ta­tor low-cost din Eu­ro­pa, au zbu­rat cu 95% din lo­curi ocu­pa­te, în me­die, în pri­me­le no­uă luni din şi înspre Ro­mânia, pe une­le cur­se fi­ind vându­te chiar toa­te bi­le­te­le de avi­on, po­tri­vit lui De­nis Ba­ra­bas, di­rec­to­rul de mar­ke­ting şi vânzări al com­pa­ni­ei pe Ro­mânia, ci­tat de ZF. Com­pa­nia ae­ria­nă Ryanair ţin­teş­te 2,55 mi­li­oa­ne de pa­sa­geri pe pia­ţa ro­mâneas­că pen­tru anul fis­cal 2018, ca­re înce­pe în apri­lie anul vi­i­tor, în ur­ma in­tro­du­ce­rii de trei ru­te noi de pe ae­ro­por­tul din Bucureşti şi a altor do­uă de pe ae­ro­por­tul din Ora­dea, po­tri­vit de­cla­ra­ţi­i­lor an­te­ri­oa­re ale ofi­cia­li­lor com­pa­ni­ei. Anul vi­i­tor tran­spor­ta­to­rul low-cost va ope­ra zbo­ruri pe 13 ru­te din Bucureşti, pe 7 ru­te din Ti­mi­şoa­ra, do­uă ru­te din Ora­dea şi una din Crai­o­va. Pen­tru anul vi­i­tor com­pa­nia a anun­ţat ru­te noi de la Bucureşti și Ora­dea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.