SANOFI VREA SĂ VÂNDĂ FABRICA ZENTIVA

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII -

Sanofi in­ten­ţi­o­nea­ză să-şi se­pa­re di­vi­zia de ge­ne­ri­ce din Eu­ro­pa în ve­de­re vânză­rii, ce­ea ce înse­am­nă că şi Zentiva, fabrica de me­di­ca­men­te ge­ne­ri­ce con­tro­la­tă de Sanofi pe pia­ţa lo­ca­lă, va fi scoa­să la vânza­re în con­di­ţi­i­le în ca­re fa­ce par­te din gru­pul fran­cez din 2009, se ara­tă într-un co­mu­ni­cat pu­bli­cat de Zentiva pe bur­să. Sanofi ocu­pă lo­cul 2 în pia­ţa far­ma în Ro­mânia cu o co­tă de pia­ţă de 6,8% în pe­ri­oa­da iu­lie 2015 - au­gust 2016, po­tri­vit da­te­lor com­pa­ni­ei de cer­ce­ta­re de pia­ţă Ce­ge­dim. Eman­nuel­le Va­len­tin, ge­ne­ral ma­na­ger al fran­ce­zi­lor de la Sanofi în Ro­mânia, spu­ne că se­pa­ra­rea de di­vi­zia de me­di­ca­men­te ge­ne­ri­ce din Eu­ro­pa, şi im­pli­cit de fabrica Zentiva de la Bucureşti, ar pu­tea avea loc în 2018, şi că până atunci nu se între­ve­de ni­cio schim­ba­re. Zentiva are în Bucureşti apro­xi­ma­tiv 500 de an­ga­ja­ţi, iar po­tri­vit es­ti­mă­ri­lor, doar te­re­nul fa­bri­cii ar va­lo­ra 5,4-6,7 mil. eu­ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.