PRE­LUA­REA EUROPHARM, ÎNCHEIATĂ

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII -

Achi­zi­ţia Europharm Dis­tri­bu­ţie (EPH) de că­tre Inter­bran­ds Mar­ke­ting & Dis­tri­bu­ti­on (IBR) a fost fi­na­li­za­tă; Ge­or­gi Ro­us­sev es­te nu­mit di­rec­tor ge­ne­ral al com­pa­ni­ei ca­re va ră­mâne de si­ne stă­tă­toa­re în ca­drul gru­pu­lui. În oc­tom­brie 2015, GSK a sem­nat acor­dul de vânza­re a EPH că­tre IBR. Tran­zac­ţia a ob­ţi­nut apro­ba­rea Con­si­li­u­lui Con­cu­ren­ţi­ei din Ro­mânia în mar­tie 2016. Inter­bran­ds Mar­ke­ting & Dis­tri­bu­ti­on fa­ce par­te din Sar­kis Gro­up International, având li­nii de bu­si­ness dez­vol­ta­te în Ro­mânia, Bul­ga­ria, Ci­pru,

Be­la­rus, Li­ban, Qa­tar, Irak şi Li­bia şi ac­ti­ve­a­ză în sec­to­rul dis­tri­bu­ţi­ei şi mar­ke­tin­gu­lui FMCG din Ro­mânia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.