MIRELA IORDAN

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII -

va pre­lua fun­cția de co­un­try ma­na­ger al Pfi­zer Ro­mânia, înce­pând cu 1 noi­em­brie 2016, înlo­cu­in­du-l pe No­lan Tow­nsend, ca­re a fost nu­mit preșe­din­te al di­vi­zi­ei bo­li ra­re pen­tru re­gi­u­nea pi­ețe­lor dez­vol­ta­te. Mirela Iordan are o ex­pe­ri­e­nță de pes­te 20 de ani în in­dus­tria far­ma­ceu­ti­că din Ro­mânia și fa­ce par­te din echi­pa Pfi­zer din 2001, fi­ind pri­ma fe­meie din Ro­mânia de­sem­na­tă să con­du­că ope­rați­u­ni­le com­pa­ni­ei pe plan lo­cal.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.