PAȘII SPRE UN SECOL DE ANTREPRENORIAT CU ORIGINI SUE­DE­ZE.

Business Magazin (Romania) - - // RETAIL -

Com­pa­nia sue­de­ză de retail mo­bi­li­er și de­co­rați­uni IKEA a fost fon­da­tă în 1943. Ma­jus­cu­le­le din de­nu­mi­rea IKEA pro­vin din iniția­le­le nu­me­lui fon­da­to­ru­lui: Ingvar Kam­prad, nu­me­lui fer­mei un­de a cres­cut: Elmta­ryd, şi nu­me­le sa­tu­lui în ca­re se gă­sea fer­ma: Agun­na­ryd. În au­gust 2015, IKEA Gro­up deți­nea

380 de ma­ga­zi­ne în 47 de țări sau te­ri­to­rii, din­tre ca­re 47 de ma­ga­zi­ne erau fran­ci­ze deți­nu­te de alte com­pa­nii de­cât IKEA Gro­up. Ma­ga­zi­nul IKEA din Zo­na Co­mer­cia­lă Bă­neasa a fost al 253-lea des­chis în a 35-a ța­ră, pe 21 mar­tie 2007. Până în lu­na mar­tie 2010 a fost ope­rat în sis­tem de fran­ci­ză lo­ca­lă, iar du­pă ace­ea IKEA Ro­mânia a de­venit par­te din IKEA Gro­up.

În po­fi­da fap­tu­lui că es­te una din­tre ce­le mai bo­ga­te per­soa­ne din lu­me, fon­da­to­rul IKEA es­te ca­rac­te­ri­zat drept foar­te eco­nom. Po­tri­vit pre­sei in­ter­nați­o­na­le, Kam­prad con­du­ce un Vol­vo din 1993, zboa­ră doar la cla­sa eco­no­mi­că şi îşi încu­ra­je­a­ză anga­ja­ţii să scrie pe am­be­le foi ale unei fi­le de hârtie, re­ci­cle­a­ză pli­curi de ce­ai şi co­lec­te­a­ză pa­che­ţe­le­le cu sa­re şi pi­per ofe­ri­te la une­le res­tau­ran­te. Kam­prad, ca­re a fă­cut 90 de ani pe 30 mar­tie, a de­cla­rant re­cent într-un do­cu­men­tar The Guar­dian că îşi cum­pă­ră hai­ne­le de la ma­ga­zi­ne se­cond-hand pen­tru a eco­no­mi­si bani:„Nu cred că port ce­va ca­re să nu fi fost cum­pă­rat de la ma­ga­zi­ne­le se­cond-hand. Vre­au să dau un exem­plu po­zi­tiv“, a de­cla­rat el ca­na­lu­lui de te­le­vi­zi­u­ne sue­dez TV 4. Po­tri­vit pre­sei sue­de­ze Ingvar Kam­prad are o ave­re estimată la 65 de miliarde de dolari.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.