32% PRO­DU­SE DE ÎNGRI­JI­RE A PIELII

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

lux, bran­duri cu tra­diție în piața de retail dar și bran­duri pro­fe­si­o­na­le in­ter­nați­o­na­le me­ni­te să aco­pe­re între­a­ga pla­jă de con­su­ma­tori“, spu­ne Cris­ti­na Fle­a­că.

În to­pul ce­lor mai cău­ta­te ca­te­go­rii de pro­du­se de că­tre fe­mei se află pro­du­se­le de îngri­ji­re (șam­poa­ne, bal­sa­muri, măști-tra­ta­ment, ulei­uri de păr), pro­du­se­le de sty­ling și vop­se­le, ur­ma­te de ce­le pen­tru un­ghii, cos­me­ti­că și ac­ce­so­rii de păr. În ca­zul băr­bați­lor, ce­le mai cău­ta­te pro­du­se sunt șam­poa­ne­le pro­fe­si­o­na­le, ur­ma­te de pro­du­se de sty­ling pre­cum ge­lul, ce­a­ra, spu­ma și fi­xa­ti­vul. Valoarea unui bon mediu es­te de 100 de lei. „Sunt cli­e­nți ca­re pre­fe­ră pro­du­se ca­re au în com­po­ne­nță mai mul­te in­gre­di­en­te na­tu­ra­le ba­za­te pe ulei­uri hi­dra­tan­te, alții ca­re se îndre­ap­tă spre pro­du­se­le ca­re nu fac par­te ex­clu­siv din zo­na de bio“, adau­gă Cris­ti­na Fle­a­că.

Piața de retail din Ro­mânia es­te di­na­mi­că, atrac­ti­vă, cu un ritm de crește­re al vânză­ri­lor foar­te bun, spu­ne Klaus Rei­se­nauer. Prin­tre fac­to­rii ca­re au con­tri­bu­it la evo­luția sa se nu­mă­ră re­du­ce­rea co­tei TVA din primul tri­mes­tru, ca­re a ge­ne­rat o crește­re a con­su­mu­lui și spo­ri­rea cre­di­tu­lui de con­sum, fe­no­men pe ca­re îl pu­ne pe se­a­ma in­te­re­su­lui băn­ci­lor de a acor­da cre­di­te. „Me­di­ul de bu­si­ness de aici es­te mult mai in­te­re­sant de­cât cel din

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.