DE LA MAȘINI DE LUX LA CA­FE­NEA ȘI CON­SUL­TAN­ŢĂ

Business Magazin (Romania) - - // I DEI DE AFACERI - De GEORGIANA CĂLIN

GEORGE ALEXE A ÎNFIINŢAT PRI­MA SA FIRMĂ CÂND AVEA DOAR 24 DE ANI, FALIMENTUL ACES­TEIA FI­IND ŞI PRI­MA LUI LECŢIE DE BU­SI­NESS. ÎN UR­MĂ­TO­RII ANI A FONDAT MAI MUL­TE AFACERI: DE TRAN­SPORT, RENTA-CAR, UN RES­TAU­RANT, O FIRMĂ DE IMO­BI­LIA­RE, O CA­FE­NEA ŞI O FIRMĂ DE CON­SUL­TAN­ŢĂ. PE UNE­LE LE-A ÎNCHIS, PE ALTE­LE MI­ZE­A­ZĂ ÎN CON­TI­NUA­RE. POVESTEŞTE CUM A RE­NUN­ŢAT LA SLUJBA BI­NE PLĂTITĂ PEN­TRU ANTREPRENORIAT, CUM S-A AN­GA­JAT IAR ŞI DE CE ŞI-A ÎNCERCAT, DIN NOU, NOROCUL PE CONT PRO­PRIU.

on­stă­nțe­a­nul George Alexe a re­nu­nțat nu o da­tă, ci de do­uă ori la sta­tu­tul de an­ga­jat pen­tru a-și pu­ne în prac­ti­că idei­le des­pre pro­pri­i­le afaceri. Până în 2003 George Alexe a lu­crat în do­me­ni­ul imo­bi­liar, „pe vre­mea când se fă­cea old school“, spu­ne el, pe­ri­oa­dă în ca­re a strâns „su­fi­ci­e­nți bani“cât să pu­nă ba­ze­le unei com­pa­nii de ser­vi­cii în do­me­ni­ul auto. „Ave­am 24 de ani și am fă­cut toa­te greșe­li­le pe ca­re le poa­te fa­ce un tânăr an­tre­pre­nor“, cea mai ma­re fi­ind faptul că și-a an­ga­jat pri­e­te­nii în firmă. Din or­go­liu, du­pă ce a in­trat în fa­li­ment, a ple­cat pe un

Cvas de croa­zi­e­ră, un­de s-a an­ga­jat ca bar­man și a învățat, prac­tic, ce înse­am­nă și cum se abor­de­a­ză do­me­ni­ul de cus­to­mer ca­re și „la ce ni­vel se aște­ap­tă cli­e­nții ca­re apre­cia­ză ser­vi­ci­i­le de ca­li­ta­te să fie tra­tați“, spu­ne Alexe. Du­pă șa­se luni s-a întors aca­să, do­rin­du-și să fa­că ce­va mai mult de­cât „să pu­nă bău­tu­ră în pa­har“, și s-a an­ga­jat la Pa­gini Au­rii, în vânzări. „O ex­pe­ri­e­nță ex­ce­pți­o­na­lă de­oa­re­ce am vândut văz­duh – mai exact luam ba­nii astă­zi, le spu­neam că pes­te șa­se luni apa­re ghi­dul, pes­te șap­te luni îi va su­na un cli­ent cu ca­re vor fa­ce bu­si­ness, iar re­cu­pe­ra­rea in­ves­tiți­ei va avea loc du­pă un an. Prac­tic, noi vin­de­am po­vești, spe­ra­nțe. A fost o școa­lă foar­te bu­nă de vânzări“, spu­ne antre­pre­no­rul. Da­to­ri­tă re­zul­ta­te­lor sa­le, într-o zi un cli­ent i-a pro­pus o sluj­bă de ma­na­ger de vânzări la ni­vel re­gi­o­nal; po­ves­tește că a cre­at de la ze­ro o rețea de 21 de dis­tri­bu­i­tori pen­tru no­ul an­ga­ja­tor în zo­ne­le de ca­re era res­pon­sa­bil. La un mo­ment dat, s-a gândit să-și de­pu­nă CV-ul la Mer­ce­des, tot pen­tru o po­ziție în vânzări, și a lu­crat vre­me de câți­va ani în com­pa­nie, evo­luând de la di­vi­zia de se­cond hand, la top sel­ler pe Ro­mânia pen­tru E Class. „Vre­mu­ri­le s-au schim­bat mult, însă

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.