AȘA SE ASCULT MUZICA

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

nii nu se pot bu­cu­ra la ei aca­să de muzica pre­fe­ra­tă din di­ver­se mo­ti­ve, ca ve­ci­nii neînțe­le­gă­tori ori lip­sa unui sis­tem au­dio adec­vat, iar alții nu mai știu cum s-o as­cul­te, obișnu­iți cu pi­e­se­le în for­mat MP3 ca­re însă nu păs­tre­a­ză ca­li­ta­tea so­no­ră a ori­gi­na­lu­lui. Am­be­le ca­te­go­rii sunt cur­ta­te de între­prin­ză­tori, ca­re or­ga­ni­ze­a­ză eveni­men­te la ca­re in­vi­tă pu­bli­cul să as­cul­te mu­zi­că în con­diții so­no­re foar­te bu­ne ori chiar în cen­tre de au­diție per­ma­nen­te, așa cum sunt une­le înfi­i­nța­te la Lon­dra, scrie New York Ti­mes.

Aces­te cen­tre se mândresc cu sis­te­me­le de su­net in­sta­la­te, ca­re nu dis­tor­si­o­nea­ză muzica și nu agre­se­a­ză ure­chi­le as­cul­tă­to­ri­lor, iar crește­rea nu­mă­ru­lui de lo­ca­luri des­ti­na­te au­di­o­fi­li­lor vi­ne într-un mo­ment în ca­re dis­cu­ri­le de vi­nil sunt iar la ma­re cău­ta­re, du­pă cum o de­mon­stre­a­ză vânză­ri­le ajun­se la ma­xi­mul ul­ti­mi­lor 28 de ani. Un astfel de lo­cal și cen­tru de au­diție es­te Spi­ri­tland, ca­re-și întâmpi­nă cli­e­nții cu do­uă bo­xe mari ele­gan­te ca­re flan­che­a­ză un am­pli­fi­ca­tor, sistemul de su­net fi­ind special proi­ec­tat de că­tre com­pa­nia bri­ta­ni­că de pro­du­se pen­tru au­di­o­fi­li Li­ving Voi­ce. Un alt re­pre­zen­tant al aces­tei ten­di­nțe es­te Bril­liant Cor­ners, un res­tau­rant mu­zi­cal ca­re or­ga­ni­ze­a­ză eveni­men­te pen­tru au­di­o­fi­li în co­la­bo­ra­re cu Ge­ar­box Re­cor­ds, o ca­să de înre­gis­trări mu­zi­ca­le ca­re nu lu­cre­a­ză de­cât cu dis­curi de vi­nil. Tot pen­tru cei ca­re vor să as­cul­te muzica bu­nă cum se cu­vi­ne se or­ga­ni­ze­a­ză așa-nu­mi­te­le Clas­sic Album Sun­days (du­mi­ni­ci­le al­bu­me­lor cla­si­ce), o iniția­ti­vă por­ni­tă de un DJ ame­ri­can, Col­le­en Mur­phy, găz­du­i­tă de di­ver­se lo­ca­luri o da­tă pe lu­nă; aco­lo, pu­bli­cu­lui i se pro­pu­ne un album im­por­tant pe ca­re să-l as­cul­te re­dat pe apa­ra­tu­ră de lux.

U

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.