VITRALIILE CUNOAŞTERII

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Ani­ver­să­ri­le se mar­che­a­ză prin­tr-o pe­tre­ce­re sau un alt eveniment, ori, da­că un ar­tist vi­ne cu o idee mai bu­nă, prin­tr-o ope­ră de ar­tă cre­a­tă special pen­tru oca­zia res­pec­ti­vă. Artis­tul ame­ri­can Tom Hol­dman, ca­re-şi do­rea de mai mul­tă vre­me să re­a­li­ze­ze o lu­cra­re de­di­ca­tă is­to­ri­ei cunoaşterii uma­ne, a pro­pus proi­ec­tul con­du­ce­rii Utah Val­ley Uni­ver­si­ty, ca­re i l-a apro­bat, scrie The Guar­dian. Inti­tu­lat „Roots of Know­led­ge“, aces­ta con­stă din­tr-o se­rie de vi­tra­lii cu di­ver­se ima­gini por­nind de la for­ma­rea Uni­ver­su­lui şi con­ti­nuând cu pic­turi ru­pes­tre, pi­ra­mi­de, per­so­na­li­tă­ţi is­to­ri­ce şi ale şti­in­ţei şi di­ver­se sce­ne din is­to­ria ome­ni­rii, pre­cum şi une­le obi­ec­te re­a­le, cum ar fi o mo­ne­dă ro­ma­nă, o bu­ca­tă de me­te­o­rit şi o lin­gu­ră de la Expo­zi­ţia Mon­dia­lă de la Chi­ca­go din 1893. „Roots of Know­led­ge“a cos­tat 3 mi­li­oa­ne de dolari, ar­tis­tu­lui i-au tre­bu­it şap­te ani ca să-l ter­mi­ne şi ur­me­a­ză a fi in­sta­lat la Utah Val­ley Uni­ver­si­ty pen­tru a mar­ca cea de-a 75-a ani­ver­sa­re a aces­teia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.