LĂSAŢI-MĂ SĂ CÂNT!

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Cu Me­ryl Stre­ep şi Hu­gh Grant în ro­lu­ri­le prin­ci­pa­le, fil­mul „Flo­ren­ce“pre­zin­tă in­cre­di­bi­la poveste ade­vă­ra­tă a unei ex­cen­tri­ce moş­te­ni­toa­re ame­ri­ca­ne al că­rei sin­gur scop în via­ţă es­te ace­la de a de­ve­ni o so­pra­nă ce­le­bră. Din punc­tul ei de ve­de­re, are o vo­ce ab­so­lut mi­nu­na­tă, de­şi ni­meni altci­ne­va nu pa­re să îi împăr­tă­şe­as­că opi­nia. Par­te­ne­rul şi ma­na­ge­rul ei, Clair Bay­fi­eld, un ac­tor di­plo­mat en­glez, es­te sin­gu­rul ca­re fa­ce tot po­si­bi­lul pen­tru a o pro­te­ja de cru­dul ade­văr şi de ri­di­col. Între­a­ga şa­ra­dă es­te pe cale să se des­tra­me în mo­men­tul în ca­re Flo­ren­ce de­ci­de să or­ga­ni­ze­ze un con­cert cu pu­blic nu­me­ros la ce­le­bra Car­ne­gie Hall. O poveste ex­cep­ţi­o­na­lă pli­nă de emo­ţie, umor şi mu­zi­că, dra­ma „Flo­ren­ce“es­te dis­tri­bu­i­tă de Fre­e­man Enter­tain­ment şi are pre­mi­e­ra în ci­ne­ma­to­gra­fe pe 11 noi­em­brie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.