INIMĂ DE DIAMANT

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Pi­e­tre­le pre­ţi­oa­se spec­ta­cu­loa­se atrag pre­ţuri pe mă­su­ră, iar ca­se­le pro­du­că­toa­re de bijuterii se lau­dă din când în când cu nes­te­ma­te­le ca­re au ajuns în po­se­sia lor, în aştep­ta­rea unui cli­ent pen­tru ele. Ase­me­nea pi­e­tre pre­ţi­oa­se ajung să fie cu­nos­cu­te chiar du­pă pro­pri­ul lor nu­me, aşa cum es­te Ve­nus, cel mai ma­re diamant din lu­me în for­mă de inimă, pre­zen­tat de ca­sa lon­do­ne­ză Graff, scrie The Te­le­graph. Ve­nus are 118,78 ca­ra­te şi a fost şle­fu­it din­tr-un diamant brut mai ma­re des­co­pe­rit într-o mi­nă din Le­sot­ho în 2015, fi­ind un diamant com­plet in­co­lor – de un­de valoarea sa - şi fă­ră im­per­fec­ţi­uni. Ca­sa Graff nu a ho­tă­rât încă la ce bi­ju­te­rie să-l fo­lo­se­as­că, Ve­nus ur­mând a fi întâi expus prin di­ver­se păr­ţi ale lu­mii, dar pro­pri­e­ta­rii săi se aşte­ap­tă ca la mo­men­tul vânză­rii să ob­ţi­nă un preţ re­cord.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.