SALARII MĂRITE AU BA?

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // CALENDAR / POLITIC -

Pre­mi­e­rul Da­cian Ci­o­loş a de­cla­rat că Exe­cu­ti­vul va ce­re un con­trol de con­sti­tu­ţi­o­na­li­ta­te pe le­gea de apro­ba­re a OUG 20, ca­re pre­ve­de mai mul­te creş­teri sa­la­ria­le pen­tru bu­ge­tari, pre­ci­zând că ace­as­tă ac­ţi­u­ne pri­veş­te le­gea şi nu or­do­nan­ţa în si­ne. „Ana­li­zând un pic la re­ce lu­cru­ri­le, pri­ma între­ba­re pe ca­re mi-o pun es­te da­că PSD şi cei ca­re au vo­tat ace­as­tă le­ge chiar do­resc ma­jo­ră­ri­le sa­la­ria­le pe ca­re le-au vo­tat. Con­sta­tăm că sunt mai mul­te încăl­cări ale le­gis­la­ţi­ei şi ale Con­sti­tu­ţi­ei, pe ca­re nu e po­si­bil să nu le fi con­şti­en­ti­zat în mo­men­tul res­pec­tiv”, a sus­ţi­nut şe­ful Exe­cu­ti­vu­lui. Co­mi­si­i­le reu­ni­te de bu­get şi mun­că din Ca­me­ra De­pu­ta­ţi­lor apro­ba­se­ră ma­jo­ra­rea cu 15% a sa­la­ri­i­lor de ba­ză din învă­ţă­mânt înce­pând cu 1 ia­nua­rie 2017, amen­da­men­tul fi­ind vo­tat de că­tre par­la­men­ta­rii PSD şi UDMR, li­be­ra­lii ab­sen­tând. To­to­da­tă, de­pu­ta­ţii din co­mi­si­i­le men­ţi­o­na­te au mai apro­bat şi pla­ta spo­ru­ri­lor pen­tru per­so­na­lul me­di­cal la ni­ve­lul anu­lui 2016, nu 2009 cum era până acum, pre­cum şi ma­jo­ra­rea cu 25% a sa­la­ri­u­lui de ba­ză de înca­dra­re de ca­re be­ne­fi­cia­ză per­so­na­lul din apa­ra­tul pro­priu al CNAS. Ei au in­tro­dus în le­ge şi alte ca­te­go­rii de be­ne­fi­ciari.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.