IOHANNIS, DESPRE OBLIGAŢIILE ROMÂNIEI

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // CALENDAR / POLITIC -

Pre­şe­din­te­le Klaus Iohannis a de­cla­rat du­pă întâlni­rea cu mi­niş­trii de ex­ter­ne din Flan­cul

Estic că Ro­mânia es­te „ferm an­ga­ja­tă” să-şi înde­pli­neas­că toa­te obligaţiile ce-i re­vin „pen­tru asi­gu­ra­rea se­cu­ri­tă­ţii în ace­as­tă par­te a lu­mii”. „Es­te un mo­ment im­por­tant pen­tru re­la­ţia tran­sa­tlan­ti­că, ca­re ră­mâne esen­ţia­lă pen­tru se­cu­ri­ta­tea eu­ro­pe­a­nă şi pen­tru se­cu­ri­ta­tea re­gi­u­nii. Sta­te­le alia­te de pe am­be­le ma­luri ale Atlan­ti­cu­lui tre­bu­ie să con­ti­nue să in­ves­te­as­că în con­so­li­da­rea ei. Es­te un mo­ment im­por­tant şi pen­tru NATO ca or­ga­ni­za­ţie. Alian­ţa es­te în plin pro­ces de im­ple­men­ta­re a de­ci­zi­i­lor am­bi­ţi­oa­se de la Var­şo­via, într-un con­text de securitate com­plex, ca­re con­ti­nuă să fie mar­cat de lip­să de pro­gre­se în so­lu­ţi­o­na­rea fo­ca­re­lor de cri­ză, dar şi de noi ten­si­uni”, a de­cla­rat pre­şe­din­te­le Iohannis despre reu­ni­u­nea mi­niş­tri­lor din Flan­cul Estic, ca­re are loc la Bu­cu­reş­ti. Şe­ful sta­tu­lui a pre­ci­zat că ţă­ri­le din „For­ma­tul Bu­cu­reş­ti” – Bul­ga­ria, Ce­hia, Esto­nia, Le­to­nia, Li­tua­nia, Po­lo­nia, Ro­mânia, Slo­va­cia şi Unga­ria – „au o res­pon­sa­bi­li­ta­te spe­cia­lă în ce­ea ce pri­veş­te se­cu­ri­ta­tea şi sta­bi­li­ta­tea la Ma­rea Bal­ti­că şi la Ma­rea Ne­a­gră”.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.