BĂSESCU, DESPRE ALIAŢII SUA

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // CALENDAR / POLITIC -

Fos­tul pre­şe­din­te Traian Băsescu a de­cla­rat, pen­tru Me­dia­fax, du­pă anun­ţa­rea vic­to­ri­ei lui Do­nald Trump în ale­ge­ri­le din SUA că nu sunt mo­ti­ve de îngri­jo­ra­re cu pri­vi­re la ale­ge­rea re­pu­bli­ca­nu­lui, afir­mând că dis­cur­sul aces­tu­ia du­pă anun­ţa­rea re­zul­ta­te­lor es­te „con­sis­tent schim­bat” şi pa­re a nu pu­tea fi pus „sub con­trol de sis­tem”. „Dis­cur­sul lui Do­nald Trump du­pă anun­ţa­rea vic­to­ri­ei es­te unul ca­re es­te con­sis­tent schim­bat fa­ţă de dis­cur­sul din cam­pa­nie, a vor­bit despre a fa­ce din nou din SUA o ţa­ră pros­pe­ră, a vor­bit despre men­ţi­ne­rea par­te­ne­ria­te­lor

SUA, despre do­rin­ţa de a ne­go­cia cu toa­te ţă­ri­le aco­lo un­de sunt di­ver­gen­ţe. Cred că pe fond vor fi schim­bări între dis­cur­sul de cam­pa­nie ca­re s-a do­ve­dit a fi dis­cur­sul câşti­gă­tor şi ac­ţi­u­nea pre­zi­den­ţia­lă”, a de­cla­rat pen­tru Me­dia­fax fos­tul pre­şe­din­te Traian Băsescu, apre­ci­ind ca vic­to­ria lui Trump es­te „o sur­pri­ză”. Traian Băsescu a afir­mat că Do­nald Trump ar pu­tea im­pri­ma „ele­men­te per­so­na­le” po­li­ti­cii ame­ri­ca­ne.

„În ace­la­şi timp tre­bu­ie ţi­nut cont de fap­tul că Do­nald Trump nu es­te sau nu pa­re a fi ti­pul de om po­li­tic pe ca­re să îl pu­nă sub con­trol sis­te­mul. Deci pro­ba­bil că va im­pri­ma po­li­ti­cii ame­ri­ca­ne şi ele­men­te­le per­so­na­le. De exem­plu, în cam­pa­nie spu­nea că nu es­te atât de im­por­tant că bom­bar­de­zi ISIS, ci să îi tai sur­se­le de fi­nan­ţa­re. Es­te foar­te po­si­bil ca Do­nald Trump să ce­a­ră struc­tu­ri­lor de securitate ame­ri­ca­ne să fa­că o pri­o­ri­ta­te din acest lu­cru”, a mai spus fos­tul pre­şe­din­te. Traian Băsescu a afir­mat că „în mod ca­te­go­ric” SUA nu îşi va aban­do­na aliaţii ac­tua­li.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.