SCĂDERI PE PI­E­ŢE­LE DE CAPITAL

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // EXTERNE -

Acţi­u­ni­le eu­ro­pe­ne au scă­zut la de­bu­tul şe­din­ţei de tran­zac­ţi­o­na­re de mi­er­cu­rea tre­cu­tă, du­pă ce can­di­da­tul re­pu­bli­can Do­nald Trump a câşti­gat ale­ge­ri­le din SUA, adu­când in­cer­ti­tu­di­ne în pi­e­ţe, con­form Reu­ters. Indi­ce­le Stoxx Eu­ro­pe 600 a scă­zut cu 1,1%. Sec­toa­re­le sen­si­bi­le creş­te­rii eco­no­mi­ce, pre­cum au­to, fi­nan­ciar şi de pe­trol au fost prin­tre ce­le mai afec­ta­te. Pi­e­ţe­le au pa­riat pe o vic­to­rie a lui Hil­la­ry Clin­ton, ca­re a fost vă­zu­tă ca o op­ţi­u­ne de echi­li­bru pen­tru pi­e­ţe.

Es­te o in­cer­ti­tu­di­ne ma­re ca­re gra­vi­te­a­ză în ju­rul ale­ge­rii lui Trump, în con­di­ţi­i­le în ca­re pi­e­ţe­le sunt scep­ti­ce cu pri­vi­re la po­li­ti­ci­le lui, pre­cum cea co­mer­cia­lă. Indi­ca­to­rii ini­ţia­li au su­ge­rat scăderi de până la 4% la des­chi­de­re. Ime­diat du­pă des­chi­de­rea bur­se­lor eu­ro­pe­ne, Trump a ţi­nut dis­cur­sul vic­to­ri­ei, în ca­re a spus că va cău­ta să ajun­gă la un nu­mi­tor co­mun cu par­te­ne­rii, nu la os­ti­li­tă­ţi, şi că va lu­cra împreu­nă cu alte na­ţi­uni. Indi­ce­le FTSE 100 al bur­sei din Lon­dra a scă­zut cu 0,18%, du­pă ce la de­bu­tul şe­din­ţei de tran­zac­ţi­o­na­re era pe scă­de­re cu pes­te 2%. Indi­ce­le DAX al bur­sei din Fran­kfurt a scă­zut cu 1,03%, în timp ce indi­ce­le CAC 40 al bur­sei din Pa­ris a înre­gis­trat un de­clin de 1,20%. Bur­sa de la Bu­cu­reş­ti afi­şa, mi­er­curi, scăderi pe to­ţi in­di­cii, în con­di­ţi­i­le în ca­re pi­e­ţe­le fi­nan­cia­re ex­ter­ne re­ac­ţi­o­nea­ză ne­ga­tiv la re­zul­ta­tul ale­ge­ri­lor din SUA, cea mai ma­re economie la ni­vel mon­dial.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.