ACCESUL LA PIAŢA UNICĂ NU VA FI GARANTAT DU­PĂ BREXIT

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // EXTERNE -

Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă „nu va in­tra în răz­boi” cu Ma­rea Bri­ta­nie, nici nu se va răz­bu­na pen­tru de­ci­zia ţă­rii de a pă­ră­si blo­cul co­mu­ni­tar, dar Lon­dra nu va pu­tea avea ac­ces la piaţa eu­ro­pe­a­nă da­că nu va ac­cep­ta li­be­ra cir­cu­la­ţie, aver­ti­ze­a­ză pre­şe­din­te­le Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne, Je­an-Clau­de Jun­cker. „Pri­e­te­nii noş­tri bri­ta­nici tre­bu­ie să ştie că da, vrem o re­la­ţie nor­ma­lă, ami­ca­lă, cu Ma­rea Bri­ta­nie. Nu se pu­ne pro­ble­ma de a in­tra în răz­boi cu Ma­rea Bri­ta­nie sau de a ne­go­cia într-un spi­rit al răz­bu­nă­rii”, a de­cla­rat Jun­cker. „Dar, da­că bri­ta­ni­cii vor într-ade­văr ac­ces la piaţa co­mu­ni­ta­ră du­pă Brexit, tre­bu­ie să res­pec­te toa­te re­gu­li­le, in­clu­siv cir­cu­la­ţia li­be­ră a an­ga­ja­ţi­lor”, a mai spus el într-un dis­curs ros­tit în Bru­ges. Pre­mi­e­rul The­re­sa

May a pro­mis că va încer­ca să ob­ţi­nă cel mai bun acord în ur­ma ne­go­ci­e­ri­lor pe te­ma Bre­xi­tu­lui. Li­de­rii UE au atras aten­ţia că Lon­dra nu va reu­şi să men­ţi­nă accesul la piaţa eu­ro­pe­a­nă da­că nu va con­tri­bui la bu­ge­tul co­mu­ni­tar şi nu va per­mi­te cir­cu­la­ţia li­be­ră a ce­tă­ţe­ni­lor eu­ro­peni în Ma­rea Bri­ta­nie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.