MEXICUL NU VA FINANŢA „ZIDUL LUI TRUMP”

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // EXTERNE -

Gu­ver­nul me­xi­can nu va finanţa con­stru­i­rea zi­du­lui an­ti­i­mi­gran­ţi, pro­mis de Do­nald Trump în ca­drul cam­pa­ni­ei elec­to­ra­le pen­tru preșe­din­ţia

SUA, in­for­me­a­ză Mi­nis­te­rul de Ex­ter­ne din Me­xic, ci­tat de Eu­ro­news. „Fi­nan­ţa­rea zi­du­lui an­ti­i­mi­gran­ţi nu sus­ţi­ne vi­zi­u­nea gu­ver­nu­lui me­xi­can”, a de­cla­rat Clau­dia Ru­iz Mas­si­eu, mi­nis­trul de ex­ter­ne me­xi­can, unei te­le­vi­zi­uni lo­ca­le. Can­di­da­tul re­pu­bli­can Do­nald Trump a in­sis­tat în ca­drul cam­pa­ni­ei elec­to­ra­le că Mexicul va plă­ti pen­tru con­stru­i­rea unui zid an­ti­i­mi­gran­ţi la gra­ni­ţa sa, în po­fi­da fap­tu­lui că pre­şe­din­te­le me­xi­can Pe­na Ni­e­to a dez­min­ţit aser­ţi­u­ni­le în acest sens. Ru­iz Mas­si­eu a afir­mat că gu­ver­nul me­xi­can a men­ţi­nut re­la­ţi­i­le de co­mu­ni­ca­re cu echi­pa de cam­pa­nie a lui Do­nald Trump încă de la vi­zi­ta aces­teia ca­re a avut loc în lu­na au­gust. „A exis­tat o co­mu­ni­ca­re con­ti­nuă cu mai mul­ţi mem­bri ai cam­pa­ni­ei elec­to­ra­le”, a afir­mat ace­as­ta. La mai pu­ţin de 24 de ore du­pă o vi­zi­tă în Me­xic, un­de s-a întâlnit cu pre­şe­din­te­le Pe­na Ni­e­to, Do­nald Trump a re­venit la dis­cur­sul agre­siv an­ti­i­mi­gran­ţi. Într-un dis­curs pri­vind imi­gra­ţia, sus­ţi­nut de Do­nald Trump la Pho­e­nix, ca­pi­ta­la sta­tu­lui ame­ri­can Ari­zo­na, can­di­da­tul re­pu­bli­can a afir­mat că „Mexicul va plă­ti pen­tru acest zid, 100%. Ei nu ştiu încă, însă vor plă­ti pen­tru acest zid”.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.