NOI SANCŢIUNI ÎMPOTRIVA OFICIALILOR DIN CRIMEEA

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // EXTERNE -

Mi­niş­trii de fi­nan­ţe din UE au con­venit asu­pra unor noi sancţiuni împotriva oficialilor din Crimeea. Aces­tea au fost adău­ga­te mă­su­ri­lor res­tric­ti­ve adop­ta­te du­pă ce Ru­sia a ane­xat ile­gal pe­nin­su­la Cri­me­ei, în anul 2014. „Con­si­li­ul a adop­tat noi sancţiuni în ca­drul mă­su­ri­lor res­tric­ti­ve în ce­ea ce pri­veş­te acţi­u­ni­le Ru­si­ei de a sub­mi­na in­te­gri­ta­tea te­ri­to­ria­lă a Ucrai­nei”, a de­cla­rat mi­nis­trul de fi­nan­ţe al Slo­va­ci­ei, Pe­ter Ka­zi­mir, în ca­drul unei con­fe­rin­ţe de pre­să ca­re a avut loc la fi­na­lul între­ve­de­rii din­tre mi­niş­trii de fi­nan­ţe ai UE. O lis­tă ca­re cu­prin­de 151 de per­soa­ne şi 37 de en­ti­tă­ţi sunt su­pu­se unor po­si­bi­le in­ter­zi­ceri de vi­ze şi înghe­ţă­rii ac­ti­ve­lor, pen­tru ro­lul pe ca­re aceş­tia l-au avut în ca­drul ane­xă­rii Cri­me­ei la te­ri­to­ri­ul Ru­si­ei şi al im­pli­că­rii în con­flic­tul de pe te­ri­to­ri­ul ucrai­nean. Ane­xa­rea Cri­me­ei nu a fost re­cu­nos­cu­tă la ni­vel internaţional, iar re­gi­u­nea ris­că sancţiuni eco­no­mi­ce.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.