PLUS 9,5% PEN­TRU RETAILUL ELECTRO-IT

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE -

Piaţa bu­nu­ri­lor de fo­lo­sin­ţă înde­lun­ga­tă a cres­cut în tri­mes­trul III cu 9,5%, trei din­tre ce­le şap­te sec­toa­re – elec­tro­ni­ce, elec­tro­cas­ni­ce mari şi elec­tro­cas­ni­ce mici – înre­gis­trând ra­te de creş­te­re de do­uă ci­fre. Cea mai ma­re scă­de­re a fost înre­gis­tra­tă de sec­to­rul IT (-15%), ara­tă un stu­diu GfK. Piaţa de elec­tro­ni­ce a înre­gis­trat în tri­mes­trul al trei­lea o va­loa­re de 92 de mi­li­oa­ne de eu­ro, o creş­te­re de aproa­pe 24%, com­pa­ra­tiv cu tri­mes­trul III din 2015. Te­le­vi­zoa­re­le cu ecran plat au cres­cut cu pes­te 24% şi au o re­pre­zen­tat 85% din vânză­ri­le aces­tui sec­tor. Vânză­ri­le de bo­xe şi bo­xe por­ta­bi­le au cres­cut şi ele. Piaţa fo­to din Ro­mânia a ge­ne­rat vânzări de 5 mi­li­oa­ne de eu­ro în pe­ri­oa­da ana­li­za­tă, ace­as­ta re­pre­zen­tând o scă­de­re de pes­te 10% fa­ţă de ace­e­a­şi pe­ri­oa­dă a anu­lui tre­cut. Vânză­ri­le de elec­tro­cas­ni­ce mari au cres­cut aproa­pe 23%, şi, de­şi rit­mul de creş­te­re a înce­ti­nit, sec­to­rul încă înre­gis­tre­a­ză un avânt pu­ter­nic. Elec­tro­cas­ni­ce­le in­cor­po­ra­bi­le con­ti­nuă să cre­as­că cu un ritm ac­ce­le­rat, de­pă­şind ra­ta de creş­te­re a sec­to­ru­lui. Uscă­toa­re­le de ru­fe au înre­gis­trat cea mai ma­re creş­te­re din piaţa elec­tro­cas­ni­ce­lor mari - 84% com­pa­ra­tiv cu tri­mes­trul III 2015. Piaţa elec­tro­cas­ni­ce­lor mici a înre­gis­trat o creş­te­re de aproa­pe 25%, în con­di­ţi­i­le în ca­re seg­men­tul cel mai im­por­tant din ace­as­tă pia­ţă – as­pi­ra­toa­re­le – s-a re­dre­sat şi a înre­gis­trat o creş­te­re de 36%. Va­loa­rea pi­e­ţei es­te acum com­pa­ra­bi­lă cu ni­ve­lul de di­nain­te de cri­za eco­no­mi­că. Pro­du­se­le de îngri­ji­re a pă­ru­lui, fri­teu­ze­le şi apa­ra­te­le pen­tru pre­pa­ra­rea bău­tu­ri­lor cal­de au înre­gis­trat de ase­me­nea creş­teri ale vânză­ri­lor de pes­te 30% în T3.

Piaţa de IT din Ro­mânia a înre­gis­trat vânzări de 92 de mi­li­oa­ne de eu­ro în tri­mes­trul al trei­lea al anu­lui, scă­zând cu aproa­pe 15% fa­ţă de 2015.

Trei din­tre ce­le mai im­por­tan­te seg­men­te ale sec­to­ru­lui – des­kto­pu­ri­le, cal­cu­la­toa­re­le por­ta­bi­le şi ta­ble­te­le – au con­ti­nuat să sca­dă com­pa­ra­tiv cu al trei­lea tri­mes­tru al anu­lui 2015.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.