COSTUL ENERGIEI

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE -

Gu­ver­nul a apro­bat ho­tă­rârea pri­vind mă­su­ri­le pen­tru re­a­li­za­rea sto­cu­ri­lor de si­gu­ran­ţă ale Sis­te­mu­lui Elec­tro­e­ner­ge­tic Na­ţi­o­nal, nu­mit pro­gra­mul de iar­nă. „Va­loa­rea sto­cu­ri­lor ne­ce­sa­re pen­tru pe­ri­oa­da 15 noi­em­brie 2016 – 15 mar­tie 2017 es­te de 2,32 mi­liar­de de lei”, es­ti­me­a­ză gu­ver­nul. Pro­gra­mul vi­ze­a­ză func­ţi­o­na­rea în con­di­ţii de si­gu­ran­ţă a Sis­te­mu­lui Elec­tro­e­ner­ge­tic Na­ţi­o­nal în pe­ri­oa­da 15 noi­em­brie 2016 – 15 mar­tie 2017, cu po­si­bi­li­ta­tea pre­lun­gi­rii până la 31 mar­tie, în ce­ea ce pri­veş­te asi­gu­ra­rea com­bus­ti­bi­li­lor pen­tru pe­ri­oa­da se­zo­nu­lui re­ce şi a vo­lu­mu­lui de apă din la­cu­ri­le de acu­mu­la­re. Sto­cu­ri­le ne­ce­sa­re a fi con­sti­tu­i­te până la 15 noi­em­brie 2016, pen­tru bu­na des­fă­şu­ra­re a ac­ti­vi­tă­ţii, oda­tă cu înce­pe­rea se­zo­nu­lui re­ce, se com­pun din: 163.000 de to­ne de hu­i­lă la ca­re se adau­gă sto­cu­ri­le ne­ce­sa­re pen­tru înde­pli­ni­rea obli­ga­ţi­i­lor iz­vo­râte din Ho­tă­rârea de Guvern nr. 138/2013; 30.000 de to­ne de pă­cu­ră; 1.650 de mi­li­oa­ne de me­tri cu­bi vo­lum brut de apă în la­curi; 1.600.000 MWh ener­gie elec­tri­că echi­va­len­tă în la­curi; 18.340.862 MWh stoc mi­nim obli­ga­to­riu de ga­ze na­tu­ra­le înma­ga­zi­na­te în de­po­zi­te­le sub­te­ra­ne; 25.500.000 MWh es­ti­ma­rea sto­cu­lui fi­nal al ci­clu­lui de înma­ga­zi­na­re 2016.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.