NEGOCIERI COMUNE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE -

Gu­ver­nul a apro­bat, prin me­mo­ran­dum, ne­go­ci­e­rea unui acord de coo­pe­ra­re cu Bul­ga­ria, ca­re pre­ve­de, prin­tre alte­le, că sta­te­le vor pu­tea încheia acor­duri comune cu pro­du­că­to­rii în ve­de­rea ob­ţi­ne­rii unor re­du­ceri de preţ. „Gu­ver­nul a apro­bat prin me­mo­ran­dum, ne­go­ci­e­rea şi sem­na­rea unui acord de coo­pe­ra­re cu Bul­ga­ria al că­rui ca­dru va asi­gu­ra accesul pa­ci­en­ţi­lor la me­di­ca­men­te. În acest fel, pa­ci­en­ţii din am­be­le ţări vor pu­tea be­ne­fi­cia ra­pid de me­di­ca­men­te­le ca­re lip­sesc, din di­fe­ri­te mo­ti­ve, din­tr-o ţa­ră, dar se gă­sesc în ce­a­lal­tă. De ase­me­nea, ca sem­na­ta­re ale Acor­du­lui de coo­pe­ra­re pen­tru asi­gu­ra­rea ac­ce­su­lui la me­di­ca­men­te, Ro­mânia şi Bul­ga­ria vor pu­tea încheia acor­duri comune cu pro­du­că­to­rii în ve­de­rea ob­ţi­ne­rii unor re­du­ceri de preţ, vor agrea lis­ta de me­di­ca­men­te că­ro­ra li se apli­că pro­ce­du­ra, pre­cum şi o po­zi­ţie co­mu­nă cu pri­vi­re la pre­ţul con­fi­den­ţial sau, du­pă caz, re­du­ce­ri­le de preţ ca­re vor fi ce­ru­te pen­tru me­di­ca­men­te­le res­pec­ti­ve”, de­ta­lia­ză gu­ver­nul într-un co­mu­ni­cat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.