IOHANNIS A PROMULGAT LE­GEA CASHBACK

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE -

Pre­şe­din­te­le Klaus Iohannis a promulgat mar­ţi le­gea cashback, prin ca­re co­mer­cian­ţii cu o ci­fră de afa­ceri de pes­te 10.000 de eu­ro şi une­le in­sti­tu­ţii pu­bli­ce pot să eli­be­re­ze cli­en­ţi­lor, la ce­re­re, nu­me­rar în va­loa­re de cel mult

200 de lei. Le­gea pen­tru mo­di­fi­ca­rea şi com­ple­ta­rea or­do­nan­ţei de ur­gen­ţă a gu­ver­nu­lui nr. 193/2002 pri­vind in­tro­du­ce­rea sis­te­me­lor mo­der­ne de pla­tă, re­e­xa­mi­na­tă la ce­re­rea Pre­şe­din­te­lui României, a fost adop­ta­tă în una­ni­mi­ta­te de mem­brii Ca­me­rei De­pu­ta­ţi­lor la sfârşi­tul lu­nii oc­tom­brie. Per­soa­ne­le ju­ri­di­ce la ca­re tex­tul fa­ce re­fe­ri­re sunt ope­ra­to­rii eco­no­mici fur­ni­zori de ser­vi­cii de uti­li­ta­te pu­bli­că, pre­cum şi in­sti­tu­ţi­i­le pu­bli­ce ca­re înca­se­a­ză im­po­zi­te, ta­xe, amen­zi, do­bânzi, pe­na­li­tă­ţi de întârzi­e­re, pe­na­li­tă­ţi şi alte obli­ga­ţii de pla­tă şi cei ca­re des­fă­şoa­ră ac­ti­vi­tă­ţi de co­merţ cu amă­nun­tul şi ca­re re­a­li­ze­a­ză anual o ci­fră de afa­ceri mai ma­re de 10.000 de eu­ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.