AVICOLA CREVEDIA A INTRAT ÎN FALIMENT

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII -

Com­pa­nia Avicola Crevedia, cu ac­ti­vi­tă­ţi în creşterea pă­să­ri­lor, par­te a gru­pu­lui de fir­me Agro­li, de­ţi­nu­tă de ce­tă­ţe­a­nul li­ba­nez Ra­mi Gha­ziri, a intrat în faliment du­pă ce a acu­mu­lat da­to­rii de cir­ca 66 mil. eu­ro, po­tri­vit ad­mi­nis­tra­to­ru­lui ju­di­ciar al com­pa­ni­ei. Ce­re­rea de in­tra­re în faliment a Avicola Crevedia, com­pa­nie eva­lua­tă în pre­zent la cir­ca

1,5 mil. eu­ro, de­ci­zia fi­ind pu­bli­ca­tă pe si­te-ul Tri­bu­na­lu­lui Dâmbo­vi­ţa. „La da­ta in­tră­rii în faliment, so­ci­e­ta­tea avea da­to­rii de apro­xi­ma­tiv 300 mil. lei, prin­ci­pa­lii cre­di­tori fi­ind ANAF, UniCre­dit Bank, Ser­ra­ghis Loan Ma­na­ge­ment LTD şi

CEC Bank. Şan­se­le ca to­ţi cre­di­to­rii să-şi re­cu­pe­re­ze ba­nii sunt foar­te mici, având în ve­de­re ca bu­nu­ri­le so­ci­e­tă­ţii au fost eva­lua­te la apro­xi­ma­tiv 1,5 mi­li­oa­ne de eu­ro, iar ma­sa cre­da­lă însu­me­a­ză pes­te

60 mil. eu­ro”, a de­cla­rat pen­tru ZF Anca Goan­ţa, aso­ciat al com­pa­ni­ei AA To­tal Insol­ven­cy, ad­mi­nis­tra­to­rul ju­di­ciar al Avicola Crevedia. Şan­se­le pro­du­că­to­ru­lui de car­ne de pa­să­re de a se re­or­ga­ni­za în in­sol­ven­ţă s-au spul­be­rat du­pă ce com­pa­nia Gro­en­land Po­ul­try, an­gre­na­tă tot în ac­ti­vi­tă­ţi de creş­te­re a pă­să­ri­lor, a re­fu­zat să îşi mai des­fă­şoa­re ac­ti­vi­ta­tea în spa­ţi­ul închi­riat de la Avicola Crevedia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.