PROFIT NET DE 1,14 MLD. LEI PEN­TRU BCR

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII -

Ban­ca Co­mer­cia­lă Ro­mână (BCR) a ob­ţi­nut în primele no­uă luni 2016 un profit net de

1.145,4 mi­li­oa­ne lei, în vre­me ce re­zul­ta­tul ope­ra­ţi­o­nal a fost de 1.067,9 mi­li­oa­ne lei, cu 11,1% mai re­dus de­cât în anul pre­ce­dent. Scă­de­rea s-a da­to­rat veni­tu­ri­lor ope­ra­ţi­o­na­le mai mici, afec­ta­te de im­pac­tul unei con­tri­bu­ţii re­du­se din de­ru­la­rea cre­di­te­lor ne­per­for­man­te şi un me­diu do­mi­nat de scă­de­rea do­bânzi­lor.

În primele no­uă luni ale anu­lui 2016, BCR a acor­dat cli­en­ţi­lor re­tail şi cor­po­ra­te 6 mi­liar­de lei în cre­di­te noi. În ac­ti­vi­ta­tea ban­ca­ră de­di­ca­tă per­soa­ne­lor fi­zi­ce, BCR a acor­dat vo­lu­me noi de cre­di­te în va­loa­re to­ta­lă de 3,8 mi­liar­de lei, înre­gis­trându-se vânzari so­li­de de cre­di­te ne­ga­ran­ta­te şi ga­ran­ta­te - în special da­to­ri­tă pro­gra­mu­lui Pri­ma ca­să, ca ur­ma­re a alo­că­rii unui pla­fon de ga­ran­ta­re su­pli­men­tar, de­ja epu­i­zat în pre­zent.

Pe seg­men­tul de fi­nan­ţări acor­da­te com­pa­ni­i­lor, BCR a acor­dat 2,2 mi­liar­de lei vo­lu­me de cre­di­te noi. Co­fi­nan­ţa­rea proi­ec­te­lor ca­re be­ne­fi­cia­ză de fon­duri eu­ro­pe­ne a fost de ase­me­nea so­li­dă, BCR de­ţi­nând o co­tă de pia­ţă de pes­te 30% şi un por­to­fo­liu de pes­te 7,1 mi­liar­de lei co­fi­nan­ţări acor­da­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.