MARKS & SPENCER IESE DE PE PIA­ŢĂ

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII -

Re­tai­le­rul bri­ta­nic

Marks & Spencer va închi­de ce­le şa­se ma­ga­zi­ne din Ro­mânia, piaţa lo­ca­lă fi­ind ală­turi de alte no­uă ţări pe lis­ta ce­lor un­de com­pa­nia re­nun­ţă la ope­ra­ţi­uni. „Marks & Spencer pro­pu­ne închi­de­rea tu­tu­ror ce­lor 53 ma­ga­zi­ne afla­te in­te­gral în pro­pri­e­ta­tea sa pe ze­ce pi­e­ţe, in­clu­siv ze­ce ma­ga­zi­ne în Chi­na şi şap­te în Fran­ţa, pre­cum şi a ma­ga­zi­ne­lor sa­le din Esto­nia, Unga­ria, Li­tua­nia, Po­lo­nia, Slo­va­cia, Olan­da, Bel­gia şi Ro­mânia”, spun ofi­cia­lii com­pa­ni­ei. Pe piaţa lo­ca­lă com­pa­nia a intrat în anul 2000, fi­ind unul din­tre pri­mii re­tai­leri ca­re şi-au pus Ro­mânia pe har­tă. Ini­ţial bri­ta­ni­cii au venit în sis­tem de fran­ci­ză pen­tru ca ul­te­ri­or să vi­nă di­rect. Acum com­pa­nia are şa­se ma­ga­zi­ne, pa­tru în Bu­cu­reş­ti şi câte unul în Ia­şi şi Con­stan­ţa. În to­tal aces­tea are

101 an­ga­jați.

„Având în ve­de­re ana­li­za cu­prin­ză­toa­re a ac­ti­vi­tă­ţii in­ter­na­ţi­o­na­le a gru­pu­lui, am efec­tuat o eva­lua­re apro­fun­da­tă a ac­ti­vi­tă­ţii noas­tre din Ro­mânia şi a opor­tu­ni­tă­ţi­lor de creş­te­re pe ter­men lung pen­tru Marks & Spencer pe pia­ţă. Ana­li­za noas­tră a ară­tat că în ul­ti­mii cinci ani am avut mari di­fi­cul­tă­ţi în a atin­ge pra­gul de ren­ta­bi­li­ta­te şi nu mai pu­tem con­ti­nua ac­ti­vi­ta­tea din Ro­mânia”, spu­ne Jo­nat­han Gle­nis­ter, di­rec­tor re­gi­o­nal pen­tru Eu­ro­pa, Chi­na şi India în ca­drul Marks & Spencer.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.