PROFIT NET DE 878 MIL. LEI PEN­TRU OMV PETROM

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII -

OMV Petrom (SNP), cea mai ma­re com­pa­nie lis­ta­tă la Bu­cu­reş­ti, a ra­por­tat pen­tru primele no­uă luni un profit net de 878 mi­li­oa­ne de lei, în scă­de­re cu 14% fa­ţă de ace­e­a­şi pe­ri­oa­dă din 2015, în timp ce vânză­ri­le s-au di­mi­nuat cu 14%, la 11,6 mi­liar­de lei, in­for­me­a­ză com­pa­nia.

„În con­tex­tul pre­ţu­ri­lor scă­zu­te la ţi­ţei şi ga­ze na­tu­ra­le şi al mar­je­lor de ra­fi­na­re sem­ni­fi­ca­tiv mai mici în com­pa­ra­ţie cu anul tre­cut, efor­tu­ri­le OMV Petrom s-au axat pe re­zi­li­en­tă ope­ra­ţi­o­na­lă şi au ge­ne­rat re­zul­ta­te bu­ne. În tri­mes­trul III 2016 am con­ti­nuat pri­o­ri­ti­za­rea in­ves­ti­ţi­i­lor şi ma­na­ge­men­tul strict al cos­tu­ri­lor, fapt ca­re s-a tra­dus într-un flux de tre­zo­re­rie ex­tins de 1,1 mi­liar­de lei. Aten­ţia noas­tră con­stan­ţa asu­pra ce­lor mai pro­fi­ta­bi­le proi­ec­te ne-a con­dus la re­vi­zu­i­rea es­ti­mă­rii pri­vind in­ves­ti­ţi­i­le pen­tru 2016, de la

0,7 mi­liar­de eu­ro la

0,6 mi­liar­de eu­ro, cu 30% mai pu­ţin fa­ţă de anul an­te­ri­or”, spu­ne Ma­ria­na Ghe­or­ghe, di­rec­to­rul ge­ne­ral al com­pa­ni­ei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.