CEL MAI BUN AN

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII -

Hi­dro­e­lec­tri­ca, cel mai ma­re pro­du­că­tor de ener­gie lo­cal, a ter­mi­nat primele no­uă luni ale anu­lui un profit brut de 1,13 mi­liar­de de lei la o ci­fră de afa­ceri de 2,4 mi­liar­de de lei, câşti­gul brut fi­ind cu 29% mai ma­re fa­ţă de cel ra­por­tat în pe­ri­oa­da si­mi­la­ră a anu­lui tre­cut. Astfel, Hi­dro­e­lec­tri­ca de­vi­ne cea mai pro­fi­ta­bi­lă com­pa­nie lo­ca­lă în func­ţie de re­zul­ta­te­le anun­ţa­te până acum.

„Pro­fi­tul brut a cres­cut cu 29% fa­ţă de pe­ri­oa­da si­mi­la­ră a anu­lui tre­cut, în timp ce mar­ja pro­fi­tu­lui net a cres­cut de la 29% la 30.09.2015 la 37% la 30.09.2016. Pro­ce­sul ra­di­cal de res­truc­tu­ra­re şi efi­ci­en­ti­za­re prin ca­re a tre­cut com­pa­nia în ul­ti­mii ani a fă­cut ca Hi­dro­e­lec­tri­ca să de­vi­nă cea mai pro­fi­ta­bi­lă com­pa­nie din Ro­mânia, la sfârşi­tul tri­mes­tru­lui III 2016 înre­gis­trând o EBITDA de 67% din ci­fra de afa­ceri”, au pre­ci­zat re­pre­zen­tan­ţii com­pa­ni­ei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.