INDE­PEN­DEN­ŢA AR­TIȘTI­LO­RAN­TRE­PRE­NORI DIN TE­A­TRU

Business Magazin (Romania) - - // ANALIZ - De IOANA MATEI

scump să faci un te­a­tru, mult mai scump de­cât m-am aștep­tat eu – am por­nit de la o idee și am ajuns la o cu to­tul alta“, des­crie râzând ac­to­rul Bog­dan Du­mi­tra­che in­ves­tiția de cir­ca 200.000 de eu­ro în proi­ec­tul Apol­lo111. Po­tri­vit des­cri­e­rii ac­to­ru­lui-an­tre­pre­nor, cu­nos­cut mai ales pen­tru ro­lu­ri­le sa­le din fil­me pre­cum Si­e­ra­ne­va­da, Po­ziția co­pi­lu­lui, Lo­ver­boy, În de­ri­vă, Tra­fic – Apol­lo111 es­te un hub cul­tu­ral.

Întins pe un spațiu de 850 mp, cu înă­lți­me de 5 m, Apol­lo111 va avea o sa­lă de te­a­tru, ca­re ocu­pă o ju­mă­ta­te din su­pra­față; ce­a­lal­tă ju­mă­ta­te va fi împă­rți­tă între un bu­fet ca­re de­ser­vește te­a­trul și o zo­nă de bi­ro­uri – pen­tru age­nția de cas­ting, o sa­lă de re­pe­tiții,

Ere­zi­de­nțe ar­tis­ti­ce etc. Spu­ne că ma­re par­te din in­ves­tiția de 200.000 de eu­ro sunt ba­nii săi și ai aso­ciați­lor săi; cei­la­lți trei co­fon­da­tori sunt re­gi­zo­rul Că­lin Net­zer, pro­du­că­to­rul de fil­me și pro­pri­e­ta­rul Mul­ti­me­dia

Est, Dra­goș Vîlcu, și Că­tă­lin Ru­su, ca­re es­te di­rec­tor de cre­ație și CEO al fir­mei Ru­su-Bo­rțun. Pen­tru fi­na­nța­re, spu­ne Du­mi­tra­che, „am bă­tut din ușă-n ușă, din proi­ect în proi­ect“și au reușit astfel să obți­nă o li­nie de cre­dit ne­ram­bur­sa­bi­lă prin pro­gra­mul Mi­nis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei Co­me­rț 2016 pen­tru IMM-uri; la aces­tea se adau­gă și un parteneriat cu BRD.

Po­ves­tește că ide­ea dez­vol­tă­rii unui astfel de spațiu i-a venit în ur­mă cu mai bi­ne de trei ani, iar proi­ec­tul ur­me­a­ză să fie lan­sat lu­na ace­as­ta, doar cău­ta­rea spați­u­lui po­tri­vit a du­rat mai mult de doi ani; a fost ales un spațiu în zo­na Piaței Uni­ver­si­tății din Bu­cu­reșri, în Pa­la­tul Uni­ver­sul, o clă­di­re cu o is­to­rie ce înce­pe la 1900, oda­tă cu re­dac­ta­rea unu­ia din­tre primele și ce­le mai cu­nos­cu­te zia­re din Ro­mânia.

Urmă­toa­rea eta­pă s-a do­ve­dit a nu fi de­loc mai ușoa­ră; ame­na­ja­rea spați­u­lui s-a pre­lun­git cu șap­te luni față de pre­vi­zi­uni, din cau­za con­so­li­dă­ri­lor și a so­luți­i­lor de si­gu­ra­nță pe ca­re le avea de im­ple­men­tat. De altfel, Du­mi­tra­che spu­ne că exis­te­nța a mul­te te­a­tre in­de­pen­den­te în Bu­cu­rești afla­te în spații ne­po­tri­vi­te es­te unul din­tre as­pec­te­le ca­re i-au in­spi­rat să cre­e­ze acest loc. „Sen­zația mea es­te că

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.