MI­LI­ON DE EU­RO

Business Magazin (Romania) - - // ANALIZ -

in­ves­teş­te re­gi­zoa­rea Chris Si­mi­on în con­struc­ţia pro­pri­u­lui te­a­tru

2010, ca ur­ma­re a do­ri­nței de a gă­si un spațiu de joc pen­tru el și co­le­gii lui ab­sol­venți de ac­to­rie. Fă­ră bani și po­si­bi­li­tăți, du­pă ab­sol­vi­re a ple­cat pen­tru o vre­me în SUA, un­de a întâlnit con­cep­tul de ca­fe-te­a­tru, ide­al pen­tru a-l aju­ta acum să plă­te­as­că chi­ria „de­loc mi­că“din Cen­trul Ve­chi. A in­ves­tit mai bi­ne de 150.000 de eu­ro în des­chi­de­rea ca­fe­ne­lei, și, po­tri­vit lui, for­ma­tul a prins și îi per­mi­te acum să plă­te­as­că chel­tu­i­e­li­le pen­tru ac­tori și an­ga­jați. Go­dot Ca­fe-Te­a­tru a atras nu­me­roa­se proi­ec­te ale ti­ne­ri­lor ca­re do­resc să joa­ce – fie cu­nos­cuți, fie încă pe băn­ci­le fa­cul­tăți­lor de te­a­tru. Ca ur­ma­re a pre­fe­ri­nței an­ga­jați­lor din com­pa­nii pen­tru acest tip de ac­ti­vi­tăți, în pre­zent Re­meș încheie și con­trac­te cu com­pa­nii ca­re do­resc să ofe­re ace­as­tă dis­tra­cție an­ga­jați­lor sau po­si­bi­li­ta­tea de a or­ga­ni­za aici con­fe­ri­nțe, la ca­re pri­mesc ca bo­nus un spec­ta­col de te­a­tru.

Spec­ta­to­rii vin în gru­puri de până la 50 de oa­meni și ur­mă­resc mai ales co­me­dii, în ca­re își re­gă­sesc pre­o­cu­pă­ri­le și în ca­re li se atra­ge în mod plă­cut ate­nția asu­pra a ce­ea ce li se întâmplă, de­oa­re­ce te­a­trul va avea me­reu și un scop edu­cați­o­nal. În afa­ră de spectacole și eveni­men­te, Go­dot Ca­fe-Te­a­tru or­ga­ni­ze­a­ză, în parteneriat cu Vic­to­ria Art, și cur­suri de te­a­tru pen­tru ama­tori. „Par­ti­ci­pă oa­meni din zo­na cor­po­ra­te pe ca­re un wor­kshop în ac­to­rie îi aju­tă să se dez­vol­te per­so­nal. Poți să fii

CEO al unei com­pa­nii și să ai, spre exem­plu, fri­că de a vor­bi în public – con­si­de­ra­tă una din­tre ce­le mai mari frici ale oa­me­ni­lor.“Piața te­a­tre­lor in­de­pen­den­te es­te în dez­vol­ta­re. Ală­turi de Go­dot, în Bu­cu­rești se pot ur­mări astfel de spectacole în locuri pre­cum Gre­en Ho­urs (pri­mul te­a­tru de acest tip), La Sce­na, În Cu­li­se te­a­tru pub, Un Te­a­tru, dar și în te­a­tre de su­fra­ge­rie sau în pu­buri și res­tau­ran­te ca­re înce­ar­că să ofe­re și te­a­tru. De altfel, te­a­trul in­de­pen­dent din Ro­mânia de du­pă 1989 s-a năs­cut și s-a dez­vol­tat în spații închi­ria­te (sub­so­luri, po­duri, cârci­u­mi, ma­ga­zi­ne etc.), po­tri­vit re­pre­zen­ta­nți­lor proi­ec­tu­lui Gri­vița 53, iar de

70 de ani în Ro­mânia nu a mai fost con­stru­it nici un te­a­tru pri­vat. Po­tri­vit in­for­mați­i­lor pu­bli­ca­te de Insti­tu­tul Nați­o­nal de Sta­tis­ti­că,

5,8 mi­li­oa­ne de spectatori au fost anul tre­cut la te­a­tru – din­tre ei, cir­ca 3% au vă­zut spectacole în ca­drul te­a­tre­lor pri­va­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.