TRAN­SFOR­MA­REA INDUSTRIEI DE CLOUD |N PAS CU BUSINESSUL

Business Magazin (Romania) - - // STRATEGIE -

n 2012, Aso­ciația Ro­mână de Inter­venție în Si­tuații de Urge­nță (ARISU) fă­cea tre­ce­rea că­tre cloud. Prin­tre mo­ti­ve­le ale­ge­rii se nu­mă­rau mo­bi­li­ta­tea și, mai ales, ușu­ri­nța cu ca­re or­ga­ni­zația se pu­tea ocu­pa astfel de ma­na­ge­men­tul proi­ec­te­lor. De la ges­ti­o­na­rea do­cu­men­te­lor, Intra­net, Fac­tu­ra­tor la Car Fle­et și Vi­de­o­conf, ace­le so­luții au re­pre­zen­tat un salt uriaș ce s-a re­flec­tat în ac­ti­vi­ta­tea aso­ciați­ei ime­diat du­pă im­ple­men­ta­re. So­luți­i­le pen­tru ARISU au fost re­a­li­za­te de Ymens, pri­mul cloud bro­ker din Ro­mânia din acel mo­ment, ca­re de­ru­la pri­mul său proi­ect. Pri­vind îna­poi, du­pă cum po­ves­tește însuși

di­rec­tor exe­cu­tiv al com­pa­ni­ei, cea mai im­por­tan­tă par­te a evo­luți­ei Ymens a fost des­prin­de­rea de ide­ea cu ca­re a por­nit la drum în 2012 și adap­ta­rea fi­lo­so­fi­ei de bu­si­ness la re­a­li­ta­tea ac­tua­lă.

„Ca ma­jo­ri­ta­tea bu­si­nes­su­ri­lor, Ymens a por­nit la drum de la o idee îndrăz­neață. Fir­me­le mici și mij­lo­cii ave­au ne­voie de so­luții de tip ERP, CRM, dar aces­tea erau cos­ti­si­toa­re pen­tru ele, nea­vând spe­cia­liști ca­re să le cre­e­ze aces­te fa­ci­li­tăți. Astfel, so­luți­i­le cloud erau re­al­men­te o ne­ce­si­ta­te.

Cred cu tă­rie, fi­ind în ace­lași timp și un ade­văr ma­te­ma­tic, că pe o piață se vin­de exact atât cât se cum­pă­ră. Co­nști­en­ti­za­rea re­a­li­tății ac­tua­le de bu­si­ness a venit trep­tat, oda­tă cu ide­ea despre ce poa­te fi op­ti­mi­zat in­tern, pre­cum și prin con­tu­ra­rea opor­tu­ni­tăți­lor, cu ca­re să ne con­ti­nuăm dru­mul mai de­par­te. Cred că Ymens es­te do­va­da vie a fo­rței de adap­ta­re“, punc­te­a­ză di­rec­to­rul Ymens.

Cu o echi­pă de spe­cia­liști bi­ne pre­gă­tiți, as­se­turi foar­te bu­ne, exe­cu­ti­vul con­si­de­ră că da­că ar fi să adre­se­ze o altă piață, o altă mag­ni­tu­di­ne de proi­ect, sub o altă abor­da­re tot le­ga­tă de cloud, com­pa­nia ar pu­tea obți­ne re­zul­ta­te tot mai bu­ne. „Sal­tul cel mai im­por­tant pen­tru Ymens s-a vă­zut în 2015, în mo­men­tul în ca­re am cres­cut de la o ci­fră de afa­ceri de 6 mi­li­oa­ne de eu­ro la 14,6 mi­li­oa­ne de eu­ro. Evo­luție da­to­ra­tă atât fap­tu­lui că ne-am ori­en­tat că­tre proi­ec­te mai mari, cât și com­pe­te­nțe­lor echi­pei“, su­bli­nia­ză Ma­ta­che. Acești fac­tori au fă­cut ca Ymens să fie in­clus trep­tat în cla­sa­men­te, ajun­gând pe locul 13 în to­pul in­te­gra­to­ri­lor din Ro­mânia, aflându-se pe un trend as­cen­dent.

În ce­ea ce pri­vește no­ua fi­lo­so­fie

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.