2%

Business Magazin (Romania) - - // ANTREPRENORIAT - De re­tur pen­tru co­men­zi­le din online, de zeci de ori mai mi­că de­cât în ca­zul altor afa­ceri de pro­fil

do­uă trei­mi (63%)din înca­sări, iar ce­le prin in­ter­me­di­ul dis­tri­bu­i­to­ri­lor di­fe­re­nța, de cir­ca 37%. Mar­ja me­die de profitabilitate se pla­se­a­ză la 12%. La ni­ve­lul industriei, ci­fre­le pot di­feri mult, ex­pli­că Dia­na Ne­dea:

„Pe dis­tri­buție es­te o mar­jă ex­trem de mi­că; mar­ja în ma­ga­zi­ne es­te de 40-50%, însă din pă­ca­te chel­tu­i­e­li­le de des­fa­ce­re – chi­rii, ad­mi­nis­tra­tiv, per­so­nal – sunt des­tul de mari, în mal­luri și cen­trul ve­chi“. Dis­tri­buția are o mar­jă mult mai mi­că, dar es­te re­a­li­za­tă doar la co­man­dă, mar­fa es­te li­vra­tă de la ate­li­e­rul bu­cu­rește­an, înca­să­ri­le sunt la ter­men; deci bă­tăi­le de cap sunt mult mai mici.

Într-un in­ter­viu an­te­ri­or, an­tre­pre­noa­rea spu­nea că și-ar dori un ma­ga­zin într-un mall; „cos­tu­ri­le pen­tru spați­i­le din mal­luri ră­mân pro­hi­bi­ti­ve pen­tru noi, în Bu­cu­rești. Mi se pa­re foar­te greu de con­tro­lat, de luat pul­sul de la dis­ta­nță. Aici am con­tact di­rect și cu fe­te­le din ma­ga­zin, cu cli­e­nții, stau mult în ma­ga­zin“, spu­ne an­tre­pre­noa­rea, ca­re spu­ne că își do­rește să mai gă­se­as­că trei an­ga­jați până la fi­na­lul anu­lui. Echi­pa sa are acum 19 per­soa­ne, cu do­uă mai mult de­cât anul tre­cut, iar rit­mul în ca­re gă­sește per­so­nal, mai ales pen­tru

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.