JACK RE­A­CHER: NE­VER GO BACK

Business Magazin (Romania) - - // CRONIC DE FILM -

hiar da­că fil­mul Jack

Re­a­cher a fost con­si­de­rat un se­mi­eșec de box of­fi­ce, întru­cât a obți­nut înca­sări de doar 80 de mi­li­oa­ne de do­lari în Ame­ri­ca de Nord (ajun­gând în ce­le din ur­mă la înca­sări glo­ba­le de 218,3 mi­li­oa­ne de do­lari), pri­mul film din se­rie a fost unul chiar reușit, ca­re ți­nea spec­ta­to­rii în pri­ză de-a lun­gul ce­lor aproa­pe do­uă ore; nu mai e ca­zul acum, chiar da­că sce­na­ri­ul a fost adap­tat du­pă o nu­ve­lă sem­na­tă de ace­lași Lee Child. Po­ves­tea e încur­ca­tă, iar re­gi­zo­rul Edward Zwick (ca­re a re­gi­zat im­pe­ca­bi­lul Blood Dia­mond) in­sis­tă par­că prea mult cu prim­pla­nu­ri­le, ui­tând să ofe­re o per­spec­ti­vă de an­sam­blu.

O altă pro­ble­mă a fil­mu­lui ca­re a fost re­a­li­zat cu un bu­get es­ti­mat de 60 de mi­li­oa­ne de do­lari: ni­ci­un per­so­naj ne­ga­tiv nu m-a con­vins. Gândiți-vă la Ro­sa­mund Pi­ke (mă re­fer la ea pen­tru că a par­ti­ci­pat la pri­ma apa­riție a lui Jack Re­a­cher, în fil­mul din 2012) și la cât de con­vin­gă­toa­re a fost în Go­ne Girl; per­so­na­je­le ne­ga­ti­ve din Ne­ver Go Back sunt la po­lul opus.

CÎn noul film, ca­re are la ba­ză un nou ro­man al se­ri­ei ima­gi­na­te de Lee Child, Jack Re­a­cher se întoar­ce în ba­za mi­li­ta­ră din Vir­gi­nia în ca­re a fost an­tre­nat, pen­tru a se întâlni cu o bu­nă pri­e­te­nă, Su­san Tur­ner (Smulders), de­veni­tă între timp co­man­dan­tul ba­zei. Când ajun­ge la des­ti­nație, el află că Su­san a fost ares­ta­tă și es­te acu­za­tă de o cri­mă co­mi­să cu 16 ani în ur­mă. Ca de obi­cei, Re­a­cher se fo­lo­sește de abi­li­tăți­le sa­le spe­cia­le de in­ves­ti­ga­tor mi­li­tar pen­tru a o gă­si pe Su­san.

Ero­ul tre­bu­ie să ex­pu­nă o con­spi­rație im­por­tan­tă, cu im­pli­cații până la ni­vel gu­ver­na­men­tal, pen­tru a-și do­ve­di ne­vi­no­vația.

Tom Cruise și Cobie Smulders sunt plu­su­ri­le din Jack Re­a­cher: Ne­ver Go Back; Cruise e în for­mă, așa cum ne-a obișnu­it, iar Smulders (cu­nos­cu­tă pen­tru ro­lu­ri­le din How I Met Yo­ur Mot­her și fran­ci­za Aven­gers) se des­cur­că de mi­nu­ne în ro­lul se­cun­dar fe­mi­nin, atât de ne­ce­sar în ste­re­o­ti­pul fil­me­lor de acți­u­ne de la Hol­ly­wood.

Ca de obi­cei, Cruise du­ce chiar el la înde­pli­ni­re ma­jo­ri­ta­tea sce­ne­lor de acți­u­ne; ac­to­rul ame­ri­can e cu­nos­cut pen­tru fap­tul că pre­fe­ră cas­ca­do­rii doar atunci când sec­vența în cau­ză îi poa­te pu­ne viața în pe­ri­col. E și un as­pect apre­ciat de public: cel mai re­cent film al lui Tom Cruise, Mis­si­on: Impos­si­ble - Ro­gue Na­ti­on, al cin­ci­lea lun­gme­traj din ace­as­tă fran­ci­ză de suc­ces, a fost lan­sat pe ma­ri­le ecra­ne în iu­lie anul tre­cut și a obți­nut înca­sări de pes­te 682 mi­li­oa­ne de do­lari pe plan mon­dial. Se­ria Mis­si­on: Impos­si­ble a avut înca­sări to­ta­le, cu ce­le cinci fil­me ale sa­le, de aproa­pe 2,8 mi­li­oa­ne de do­lari. Ca pro­du­că­tor, Cruise mai are în lu­cru și alte ti­tluri, între ca­re Ame­ri­can Ma­de (la ca­re lu­cre­a­ză cu Do­ug Li­man) și The Mum­my, a că­rui lan­sa­re es­te pla­ni­fi­ca­tă pen­tru va­ra anu­lui vi­i­tor.

O con­clu­zie la ca­re (din pă­ca­te) am ajuns de prea mul­te ori: da­că nu aveți altce­va mai bun de fă­cut, pe­tre­ceți do­uă ore în com­pa­nia lui Tom Cruise. Dar asta doar în ca­zul în ca­re nu gă­siți bi­le­te la alt film.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.