DESTINAŢII DE MOD

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

u ra­re­ori într-o că­lă­to­rie ră­mâne și ce­va timp de mers la cum­pă­ră­turi, pen­tru si­ne sau pen­tru a lua niște ca­do­uri. Exis­tă însă și locuri ca­re par să me­ri­te un drum special pen­tru așa ce­va, scrie Wall Stre­et Jo­ur­nal, ca­re re­co­man­dă o se­rie de des­ti­nații de shop­ping pen­tru băr­bați. La Lon­dra se află Hos­tem, un ma­ga­zin ca­re se mândrește cu fap­tul că des­co­pe­ră bran­duri ale că­ror produse nu se co­mer­cia­li­ze­a­ză în altă par­te, ca Jef­frey Jo­nat­han Smith, Ca­sey Ca­sey ori

The So­loist. Tot în Eu­ro­pa, de da­ta ace­as­ta la Mal­mö, în Sue­dia, se află

Très Bi­en, la ca­re se gă­sesc pi­e­se de la Dri­es Van No­ten, Mar­ga­ret Ho­well sau Mai­son Mar­tin Mar­gi­e­la atent se­lec­ta­te, ca­re în ac­tua­lul se­zon ofe­ră ar­ti­co­le ves­ti­men­ta­re in­spi­ra­te de echi­pa­men­te­le spor­ti­ve. La Pa­ris, The Bro­ken Arm, ma­ga­zin de mo­dă cu ca­fe­nea, are o se­le­cție de ar­ti­co­le de la

NRaf Si­mons, Pra­da și Lo­e­we, pre­cum și o co­le­cție de că­rți ra­re despre mo­dă, iar în acest se­zon ofe­ră în ex­clu­si­vi­ta­te o se­rie de că­măși cu im­pri­meuri de la Pra­da, ca­re se nu­mă­ră prin­tre ce­le mai cău­ta­te produse ale sa­le. Pe con­ti­nen­tul ame­ri­can se află Ha­ven, cu do­uă ma­ga­zi­ne în Ca­na­da, la Van­co­u­ver și To­ron­to, ca­re se adre­se­a­ză ce­lor ca­re vor să fie bi­ne îmbră­cați pe ori­ce vre­me, iar mai nou ofe­ră ar­ti­co­le ves­ti­men­ta­re spor­ti­ve din ga­ma Bur­ton Thir­te­en și Bur­ton AK457 ale pro­du­că­to­ru­lui de snow­boar­duri Bur­ton, pre­cum și cre­ații re­zul­ta­te din co­la­bo­ra­rea Adi­das cu ca­se de mo­dă ca Whi­te Mo­un­tai­ne­e­ring și Ko­lor. În SUA, la Mia­mi Be­a­ch, se află do­uă ma­ga­zi­ne Alche­mist, ca­re în acest se­zon ofe­ră pi­e­se din de­nim vin­ta­ge „înno­bi­lat“de la bran­duri ca Fe­ar of God sau Ve­te­men­ts. În Aus­tra­lia, se află Snea­ker­boy în Syd­ney, Mel­bo­ur­ne și alte do­uă orașe, spe­cia­li­zat pe ra­ri­tăți în do­me­ni­ul încă­lță­min­tei spor­ti­ve.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.