PE URMELE ANIMALELOR FANTASTICE

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

„Ani­ma­le fantastice şi un­de le po­ţi gă­si“re­a­du­ce pe ma­ri­le ecra­ne fas­ci­nan­ta lu­me vră­ji­to­re­as­că ima­gi­na­tă de J. K. Row­ling oda­tă cu se­ria Har­ry Pot­ter.

Eddie Red­may­ne, câşti­gă­tor al

Pre­mi­u­lui Oscar, es­te ma­gi­zoo­lo­gul Newt Sca­man­der, per­so­na­jul prin­ci­pal al fil­mu­lui re­gi­zat de ace­la­şi

Da­vid Ya­tes ca­re a sem­nat ul­ti­me­le pa­tru ecra­ni­zări din fran­ci­za Har­ry Pot­ter.

Anul 1926. Newt Sca­man­der toc­mai a încheiat o ex­pe­di­ţie de do­cu­men­ta­re în ju­rul lu­mii pen­tru re­a­li­za­rea unui eseu ex­traor­di­nar despre cre­a­tu­ri­le ma­gi­ce. Ajuns la New York pen­tru o scur­tă şi neînsem­na­tă opri­re, Newt fa­ce cu­noş­tin­ţă cu Ja­cob, ca­re îi ră­tă­ceş­te va­li­za ma­gi­că, de un­de eva­de­a­ză câte­va ani­ma­le fantastice. Inci­den­tul ar pu­tea pro­vo­ca dau­ne se­ri­oa­se atât în ţi­nu­tul ma­gic, cât şi în cel pă­mânte­an. O pro­duc­ţie War­ner Bros. Pic­tu­res, aven­tu­ra ma­gi­că are pre­mi­e­ra pe ma­ri­le ecra­ne pe 18 noi­em­brie, în for­mat 3D, Dol­by Atmos, 4DX şi IMAX 3D.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.