PICNIC ÎN STIL NORVEGIAN

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Pen­tru mul­ţi, zo­ne­le de picnic sunt locuri în ca­re se gă­sesc mă­su­ţe, băn­cu­ţe şi co­şuri de gu­noi şi cam atât. Exis­tă însă ţări ca­re ţin ca ie­şi­ri­le la picnic ale ce­tă­ţe­ni­lor lor să fie me­mo­ra­bi­le şi sunt dis­pu­se să fa­că in­ves­ti­ţii se­ri­oa­se în acest scop. Es­te ca­zul Nor­ve­gi­ei, scrie Fi­nan­cial Ti­mes. Ace­as­ta va in­ves­ti echi­va­len­tul a aproa­pe 425 mi­li­oa­ne de do­lari în 250 de zo­ne de picnic, de-a lun­gul a 2.000 de ki­lo­me­tri de dru­muri până în 2023, dar nu vrea ca ele să fie une­le banale. Arhi­tec­ţii ca­re se înha­mă la proi­ec­ta­rea lor tre­bu­ie să re­a­li­ze­ze ce­va îndrăz­neţ, unic şi ino­va­tor, ca­re to­to­da­tă es­te uşor de între­ţi­nut şi re­zis­tă bi­ne in­tem­pe­ri­i­lor. Proi­ec­te­le nu au întârziat să apa­ră şi să fie con­stru­i­te, prin­tre ele nu­mă­rându-se une­le ca­re ofe­ră as­cun­ză­tori pen­tru ur­mă­rit pă­să­ri­le, locuri pen­tru pes­cu­it so­mon, adă­pos­turi de vânt ori ce­va ce se­a­mă­nă cu o pă­tu­ră uria­şă de be­ton cu col­ţu­ri­le întoar­se în sus sau mu­zee de­di­ca­te cul­tu­rii şi is­to­ri­ei nor­ve­gi­e­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.