DIORAMA TURISTULUI

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

În ci­u­da teh­no­lo­gi­ei ca­re uşu­re­a­ză ori­en­ta­rea prin­tr-un oraş, hăr­ţi­le ti­pă­ri­te mai sunt încă uti­le, du­pă cum o ara­tă ex­po­zi­ţia unui fo­to­graf ja­po­nez, So­hei Nis­hi­no, scrie LA Ti­mes. Aces­ta a cre­at o se­rie de co­la­je in­ti­tu­la­te „Diorama Maps“(hăr­ţi-di­o­ra­me) - hăr­ţi ale unor ora­şe, ca­re pre­zin­tă nu nu­mai dis­pu­ne­rea în te­ren a di­fe­ri­te­lor punc­te de in­te­res, ci îi ara­tă pri­vi­to­ru­lui ima­gini de la ni­ve­lul stră­zi­lor, aju­tându-l să-şi dea se­a­ma cum ar fi să se plim­be pe aco­lo. Du­pă ce ale­ge un oraş, Nis­hi­no se plim­bă timp de trei luni prin el fo­to­gra­fi­ind alb-ne­gru clă­diri şi oa­meni, ar­tis­tul pre­fe­rând să se ca­ţă­re pe aco­pe­ri­şuri sau la eta­je­le de sus ale clă­di­ri­lor pen­tru a ob­ţi­ne ce­le mai bu­ne ima­gini. Întors în stu­dio, re­a­li­ze­a­ză un co­laj, du­pă ca­re ti­pă­reş­te o co­pie a aces­tu­ia, ca­re-i împăr­tă­şeş­te pri­vi­to­ru­lui ex­pe­ri­en­ţa fo­to­gra­fu­lui în ora­şul res­pec­tiv.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.